Dewesofts villkor

Dewesofts allmänna villkor för försäljning av DewesoftX-programvarulicenser för datainsamling.

Artikel 1 – Allmänt / Omfattning

1.1. Dessa allmänna villkor för försäljning av programvarulicenser (hädanefter kallade "GTC") ska gälla för alla affärstransaktioner mellan Dewesoft d.o.o., izdelava programske opreme in proizvodnja elektronskih komponent, (utländskt) företag eller dotterbolag till Dewesoft Group (nedan kallat Dewesoft Group) till som "DWS") och köparen angående försäljning av mjukvarulicenser, tillverkade av eller för DWS. Dessa allmänna avtal ska gälla exklusivt och även om dessa villkor inte uttryckligen hänvisas till i senare ingångna kontrakt.

1.2. Köparens villkor som motsätter sig eller kompletterar dessa allmänna avtalsvillkor ska inte bli en del av avtalet såvida inte DWS har gett uttryckligt medgivande till deras giltighet skriftligen.

1.3. Dessa allmänna avtal ska även gälla om DWS slutför leveransen utan att bifoga dessa avtal eller inte bifogar dessa avtal till framtida transaktioner i specifika fall.

1.4. Ytterligare eller avvikande överenskommelser avseende dessa allmänna avtal som ingåtts mellan DWS och köparen för genomförande av ett avtal måste göras skriftligen. Detta gäller även vid uppsägning av skriftlighetskravet. De rättigheter som DWS har rätt till utöver detta avtal enligt lag ska inte påverkas.

Artikel 2 – Erbjudande och ingående av ett avtal

2.1. DWS inbjudan till erbjudanden och priser anges i DWS webbshop, kan ändras och är inte bindande om de inte uttryckligen anges som bindande. DWS har exklusiv rätt att modifiera programvaran och priserna genom att skicka ett skriftligt förhandsmeddelande till Köparen 30 dagar före genomförandet av ändringarna.

2.2. Köparen lägger sina beställningar genom att placera dem i DWS webbshop.

2.3. Beställningar från Köparen utgör bindande erbjudanden för ingående av ett avtal för Köparen, medan DWS inte är bunden till sådana Köparens beställningar.

2.4. DWS skriftliga bekräftelse av beställningen eller, i händelse av omedelbar implementering av beställningen, leverans av den beställda programvaran till det angivna slutliga fakturapriset ska vara giltig för innehållet och upprättandet av kontraktet. Om Köparen lämnar berättigade invändningar mot innehållet i orderbekräftelsen eller den levererade programvaran, måste denne omedelbart vidarebefordra sådana invändningar. I annat fall ska avtalet upprättas med förbehåll för och i enlighet med innehållet i orderbekräftelsen eller leveransen.

2.5. Eventuella kontrakt, tillägg, tillägg och modifieringar av kontrakten är endast giltiga om de överenskommits skriftligen. Varje efterföljande begäran om ändring kräver DWS:s specifika skriftliga bekräftelse och ger DWS rätt att ändra priset och förlänga de överenskomna tidsgränserna, medan DWS inte är skyldigt att göra sådana ändringar, ändringar eller förbättringar.

Artikel 3 – Beskrivning av produkter och tjänster

3.1. Där avtalet avser programvara som är föremål för vidare teknisk utveckling, har DWS rätt att utföra leveranser i enlighet med det senaste mjukvarudatabladet, medan DWS inte är skyldigt att tillhandahålla några ytterligare ändringar, förbättringar eller uppdateringar av den levererade programvaran.

3.2. Tekniska och designmässiga avvikelser från beskrivningar och information i broschyrer, erbjudanden och skriftliga dokument, samt ändringar av prestanda, design och material i linje med tekniska framsteg ska förbli DWS ensamrätt; Köparen kan inte härleda några rättigheter i detta avseende. Information om tillståndet för DWS mjukvara (tekniska data, användargränssnitt, etc.) är endast ungefärlig och är inte indikativ för en garanterad konfiguration såvida inte DWS uttryckligen garanterar detta skriftligen.

Artikel 4 – Priser och prisjusteringar

4.1. De priser som avtalats skriftligen eller som anges i DWS:s orderbekräftelse ska vara auktoritativa. Alla priser är baserade på den allmänna prislistan för DWS, som är i kraft samma dag som avtalet ingås. I avsaknad av annat avtal är priserna angivna Ex Works (EXW) i enlighet med Incoterms 2010 och inkluderar standardförpackningar, om tillämpligt. Kostnader för transport, specialemballage, porto, frakt, försäkring, tullavgifter och liknande (i förekommande fall) ingår inte och ska alltid vara Köparens ansvar. Lagstadgad moms och andra lagstadgade skatter för Slovenien och utomlands anges separat på fakturan till de belopp som gäller den dag då fakturan utfärdas.

4.2. För det fall att oförutsebara kostnader ökar i förhållande till totala kostnader mellan det att kontraktet ingås och beställningen genomförs, och som inte är DWS ansvar, inklusive men inte begränsat till kostnadsökningar på grund av förändringar i lagstiftningen, förändringar i tillverkningskostnader eller löner (t.ex. tariffavtal), råvarupriser, tekniska standarder och föreskrifter eller ändringar av materialpriser, har DWS rätt att göra rimliga ändringar av priserna i linje med de ändrade omständigheterna.

Artikel 5 – Betalningsvillkor

5.1. Betalningar kommer att göras i enlighet med avtalsbestämmelser eller betalningsvillkor som definieras i den utfärdade fakturan eller proformafakturan. Fakturan ska genereras vid den tidpunkt då Köparen erhåller licensnycklarna för programvaran. Alla betalningar ska göras i euro (EUR) om inte annat uttryckligen överenskommits.

5.2. I avsaknad av ett uttryckligt avvikande avtal (t.ex. betalningsvillkor på fakturan eller proformafaktura), är Köparen skyldig att betala den utfärdade fakturan inom 30 dagar efter datumet för den utfärdade fakturan.

5.3. Vid sen betalning kommer det belopp som kan återkrävas av DWS automatiskt och utan föregående meddelande att höjas med lagstadgad dröjsmålsränta enligt slovensk lag. Köparen är skyldig att betala kostnaderna för påminnelser. DWS ska ha rätt att kräva rimligt skadestånd för alla relevanta återvinningsavgifter som uppkommit på grund av försenad betalning (inklusive juridiska avgifter). Dagen för betalningen är den dag då betalningen kommer till DWS:s bankkonto.

5.4. Eventuella meningsskiljaktigheter angående fakturor eller krav (t.ex. frågor angående kreditnotor eller andra administrativa frågor) tillåter inte Köparen att skjuta upp det slutliga betalningsdatumet för den accepterade delen av fakturan.

5.5. Utkast och checkar accepteras endast på grundval av ett uttryckligt skriftligt avtal och endast som ett åtagande att betala. Rabattavgifter och andra kostnader för växel och checkar är Köparens ansvar. DWS:s rättigheter från artikel 9 kommer att kvarstå tills alla växel- och checkfordringar har betalats.

5.6. DWS har rätt att kvitta Köparens betalningar mot Köparens äldsta skulder. Om kostnader och ränta redan har uppkommit har DWS också rätt att inledningsvis ansöka om betalning mot sådana kostnader, därefter mot ränta och slutligen mot kapitalbeloppet.

5.7. Kvittning av motfordringar från Köparen måste skriftligen överenskommas.

Artikel 6 – Leverans

6.1. DWS ska leverera den beställda mjukvarulicensen omedelbart efter avtalets ingående i enlighet med dessa allmänna avtal.

6.2. Leveransen av programvaran ska anses ha fullgjorts så snart DWS tillhandahåller en licensnyckel till Köparen och utfärdar en faktura. När fakturan är helt betald av köparen kan licensnyckeln aktiveras (registreras) i programvaran med hjälp av ett offlineregistreringsförfarande och levereras till kunden enligt vad som anges i artikel 9.1. häri.

6.3. DWS förbehåller sig rätten att, utan ersättning till köparen och utan föregående meddelande från köparen, avbryta eller avbryta leveransen av beställningen och/eller häva avtalet om köparen är skyldig något utestående belopp som är skyldigt enligt någon faktura, utfärdat av DWS till köparen.

6.4. DWS ansvarar inte för omöjligheten av leveranser eller leveransförseningar orsakade av Force Majeure (någon händelse som ligger utanför DWS kontroll och som orsakar DWS helt eller delvis underlåtenhet att uppfylla sin skyldighet) eller andra händelser som inte var förutsebara vid den tidpunkt då avtalet ingicks och kan inte kontrolleras av DWS (t.ex. affärsstörningar av alla slag, svårigheter att skaffa material eller energi, transportförseningar, strejker, laglig lockout, brist på arbetskraft, energi eller råvaror, officiella åtgärder eller saknade, felaktiga eller icke lägliga leveranser från leverantörens uppströmsleverantörer). I den mån sådana händelser gör leverans eller fullgörande mycket svår eller omöjlig för DWS, och hindret inte bara är tillfälligt, har DWS rätt att frånträda avtalet eller avbryta fullgörandet av avtalet. Vid tillfälliga hinder kommer tiderna för leveranser och prestationer att förlängas eller leverans- eller prestationsdatum kommer att skjutas upp med tiden för hindret, plus en uppstartsperiod. Händelser av Force Majeure eller andra händelser som inte var förutsebara vid tidpunkten för avtalets ingående ska inte ge upphov till någon ersättning eller påföljd från DWS.

Artikel 7 – Plats för uppfyllelse och överföring av risk

7.1. I avsaknad av ett annat avtal kommer leverans av produkter att ske på Ex Works (EXW) DWS huvudkontor, Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje, Slovenien, enligt Incoterms 2010. Leverans av tjänster kommer att ske enligt avtalet .

7.2. Risken för oavsiktlig förlust och försämring av programvaran ska överföras till Köparen, så snart licensnyckeln har skickats till Köparen.

7.3. Om leveransen försenas på grund av omständigheter som är Köparens ansvar, ska risken för oavsiktlig förlust och försämring av programvaran överföras till Köparen från den dag DWS är redo att leverera programvaran.

Artikel 8 – Äganderättsförbehåll

8.1. Den levererade licensen ska förbli DWS exklusiva egendom och köparen har inte rätt att registrera och använda programvaran, inte heller att uppmuntra tredje part att använda programvaran tills alla anspråk som DWS har rätt till mot köparen till följd av affärsrelationen har betalats i sin helhet (fakturor, dröjsmålsränta och eventuella andra betalningar inklusive checkar och fordringar). Köparen ska erhålla licensen för användningen av programvaran mot betalning av hela och hela belopp som förfaller från föregående mening.

8.2. Köparen är skyldig att behandla programvaran som är föremål för äganderättsförbehåll med professionell omsorg under lagringsperiodens varaktighet.

8.3. Köparen har inte rätt att reproducera, reverse engineering, dekompilera eller demontera programvaran och/eller någon av dess delar. Denna regel gäller tiden före och även efter erhållandet av mjukvarulicensen.

8.4. Köparen har inte rätt att pantsätta, överlåta som säkerhet eller vidta andra åtgärder som skulle äventyra DWS äganderätt avseende de produkter som är föremål för äganderättsförbehåll.

8.5. Köparen överlåter härmed fordringarna från vidareförsäljningen av produkterna, komplett med alla sidorättigheter, till DWS – i proportion till motsvarande delägarandel om DWS även äger en del av de levererade produkterna med äganderättsförbehåll – och oavsett om de produkter som omfattas av äganderättsförbehåll säljs utan eller efter ytterligare bearbetning.

8.6. I händelse av att köparen är i betalningsförsummelse, i konkurs eller på annat sätt är insolvent, eller i händelse av en likvidation av köparen, har DWS rätt att frånträda avtalet, annullera alla pågående beställningar och kräva skadestånd, utan att det påverkar DWS övriga rättigheter. Köparen måste tillåta DWS eller en tredje part utsedd av DWS omedelbar tillgång till programvaran som är föremål för äganderättsförbehåll, och överlämna den.

8.7. Köparen kommer utan dröjsmål att informera DWS om eventuell skyldighet att registrera äganderättsförbehåll i ett officiellt register eller någon annan formell skyldighet som är nödvändig för att vara giltig i det land där programvaran kommer att levereras. Köparen kommer på egen bekostnad att samarbeta fullt ut, bistå och ge alla samtycke till DWS avseende eventuella formell skyldigheter som krävs för att uppnå giltigt äganderättsförbehåll. I fall där programvara levereras till olika juridiska jurisdiktioner, där bestämmelsen om äganderättsförbehåll enligt dessa allmänna avtal inte har samma värdepappersverkan som i Republiken Slovenien, ska köparen bevilja DWS en motsvarande panträtt på DWS begäran.

8.8. Köparen bör behålla namnet på programvaran och respektera alla DWS-varumärken som är associerade med programvaran och tydligt ange att varumärkena tillhör DWS i all dokumentation, inklusive men inte begränsat till en webbsida, kataloger, broschyrer, annonser och annan kommunikation till tredje part i någon form.

Artikel 9 – Anspråk på defekter och begränsning av ansvar

9.1. Informationen i den aktuella versionen av mjukvarans datablad erbjuder att definiera specifikationerna och egenskaperna för den levererade programvaran. Beskrivningen av programvaran och möjliga förklaringar i detta avseende utgör en del av avtalen av ungefärlig saklig karaktär och inte av garantier eller löften om de inte uttryckligen beskrivs på annat sätt. DWS tar ingen garanti för villkoret såvida det inte uttryckligen har överenskommits skriftligen.

9.2. DWS licensierar användningen av programvaran "i befintligt skick" och tar inte på sig eller tar inget ansvar för faktiska eller juridiska defekter.

9.3. De ansvarsuteslutningar och begränsningar som anges i denna artikel ska också gälla i samma omfattning till förmån för DWS:s bolagsorgan, lagstadgade representanter, anställda och agenter.

Artikel 10 – Garantier

10.1. DWS ger inga garantier för den levererade programvaran.

10.2. DWS tillhandahåller inte att programvaran är lämplig för ändamålet och är inte ansvarig för några skador som uppstår från eller relaterade till köparens eller tredje parts användning av programvaran.

Artikel 11 – Konfidentiell information och affärshemlighet

11.1. Information som utbyts mellan DWS och köparen inklusive, men inte begränsat till: forskning, teknik, mjukvaruutveckling, marknadsplaner, marknadsförhållanden, programvara, affärsstrategier, prissättning och liknande, utgör konfidentiell information och affärshemligheten för den part som avslöjar sådan information . Syftet med ett sådant utbyte är att låta parterna uppfylla sina skyldigheter och ansvar. Parten som tar emot konfidentiell information, dess anställda och eller någon annan närstående person kommer inte, förutom med föregående skriftligt medgivande från den avslöjande parten, att använda, avslöja, avslöja eller kommunicera dessa data och information till någon person, företag, företag eller enhet, på något sätt. Parterna kommer att skydda konfidentiell information och affärshemligheter i enlighet med tillämpliga lagar och bästa affärspraxis.

11.2. Skyldigheterna enligt denna artikel kommer att fortsätta efter uppsägningen av avtalet mellan DWS och köparen oavsett orsak.

Artikel 12 – Immateriella rättigheter

12.1. DWS är den exklusiva innehavaren av immateriella rättigheter avseende dess programvara. Köparen av produkterna och tjänsterna förvärvar inte några immateriella rättigheter, förutom användningen av de köpta licenserna för programvaran i Köparens slutprodukter, avsedda för försäljning till slutkunder. I händelse av att köparen inte är slutkund, utan köper programvaran för återförsäljning, är köparen skyldig att uppnå att slutköparna accepterar och åtar sig förpliktelser enligt slutanvändarlicensavtalet för Dewesoft-programvaran (nedan kallat "EULA" ”), som ska levereras som en del av programvaran. På begäran av DWS ska köparen tillhandahålla bevis för att varje enskild slutkund har godkänt licensavtalet.

12.2. Alla rättigheter som härrör från prover, modeller, prototyper, skisser, mönster, ritningar, specifikationer, kontraktshandlingar och andra liknande dokument (hädanefter kallade: "dokument") som delas av DWS, omfattas av titeln DWS och är en del av DWS immateriella rättigheter och är helägda av DWS. Köparen har inte rätt att presentera sådana dokument och föremål för någon tredje part utan föregående medgivande från DWS och kommer på begäran att returnera dem till DWS utan ytterligare dröjsmål.

Artikel 13 – Användnings- och utgångsvillkor

Det finns två alternativ när du köper Dewesoft-programvara: tidsbegränsad licens och tidsbegränsad licens.

13.1. Utvärderingslicens: Användaren kan be om en tidsbegränsad kostnadsfri utvärdering för att kontrollera programvarans funktionalitet; utvärderingslicensen ska endast användas i syfte att utvärdera programvara och ingen kommersiell användning är tillåten.

13.2. Tidsobegränsad licens: Dewesoft-instrument levereras med en tidsobegränsad licensversion av Dewesoft-programvaran (PROF-nivå). Dessutom kan kunden köpa tidsbegränsade programvarualternativ och/eller paket. Kunden tillåts använda den fullständiga mjukvarufunktionaliteten utan tidsbegränsning för alla kommersiella ändamål;

13.3. Tidsbegränsad licens: Kunder kan välja att köpa programvarualternativ och paket med tidens utgång. Kunden kan använda all funktionalitet innan utgångstiden. Efter utgången kan kunden fortsätta att använda alla köpta licenser utan tidsbegränsning men kan inte använda ytterligare alternativ och paket som har löpt ut.

13.4. Licens för analys och offlineinställningar: Användaren kan använda mjukvarupaketet från Dewesoft gratis för dataanalys och förberedelse av offlineinställningar;

13.5. X Uppsägning. I fallet med en tidsbegränsad licens upphör EULA automatiskt när licensen löper ut.

Artikel 14 – Dataskydd

DWS har rätt att behandla och lagra Köparens uppgifter i den mån detta krävs för att genomföra avtalen och så länge som DWS är skyldigt att lagra sådana uppgifter enligt lag.

Artikel 15 – Export

15.1. Köparen får inte exportera kopior av programvara som är föremål för embargobestämmelser och administrativa begränsningar.

15.2. Det är Köparens ansvar att inhämta information om relevanta export- och/eller importbestämmelser eller restriktioner och att erhålla motsvarande godkännanden vid behov.

15.3. Utan hinder av motsatsen i dessa allmänna avtal eller särskilda avtal ska DWS under inga omständigheter vara skyldiga att leverera någon programvara eller utföra några av sina skyldigheter enligt dessa allmänna avtal eller särskilda avtal tills de erforderliga godkännandena avseende exportbestämmelserna har erhållits av Köpare. Varje part samtycker till att förse den andra parten med all sådan information och all sådan hjälp som rimligen kan krävas av den andra parten i samband med att säkra sådana auktorisationer eller licenser och att vidta åtgärder i tid för att få alla nödvändiga stöddokument. DWS ska ha rätt att säga upp en överenskommen inköpsorder eller någon del därav om respektive nödvändiga godkännande(n) enligt tillämpliga exportbestämmelser inte kan erhållas inom en rimlig tidsperiod.

Artikel 16 – Slutbestämmelser

16.1. Överföringen av Köparens rättigheter och skyldigheter till tredje part kräver DWS skriftliga medgivande, medan det ska anses som DWS har lämnat samtycke till att ladda upp en kopia av programvaran per köpt licens för en slutprodukt från Köparen som ska säljas till och används av slutkunden av köparens slutprodukt.

16.2. DWS hemvist ska vara jurisdiktionen för alla tvister från affärsrelationen mellan DWS och köparen. DWS har också rätt att väcka talan vid dess hemvist eller hemvist för dess lokala (utländska) dotterbolag och varje annan tillåten jurisdiktion.

16.3. När det gäller det rättsliga förhållandet mellan DWS och köparen ska lagarna i Republiken Slovenien tillämpas om inte uttryckligen skriftligen överenskommits. Reglerna i Förenta Nationernas konvention om avtal om internationella köp av varor ska inte tillämpas.

16.4. I händelse av att en bestämmelse i dessa allmänna avtal visar sig vara helt eller delvis ogiltig, ogiltig eller omöjlig att verkställa enligt någon särskild nationell eller internationell lagstiftning, eller i händelse av ett juridiskt kryphål, kommer det inte att påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Den ogiltiga, ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen kommer att ersättas med en giltig eller genomförbar bestämmelse som närmast överensstämmer med syftet med den ogiltiga eller omöjliga bestämmelsen.

16.5. DWS förbehåller sig rätten att ändra GTC utan föregående meddelande. Den ändrade GTC kommer att publiceras i Web Shop.