Ljudeffekt

Dewesoft:s ljudeffektprogram slår ihop det bästa av två världar: ljudeffektmätningar enligt väl etablerade metoder med ett välkänt användargränssnitt och banbrytande flexibilitet. Mät/beräkna och jämför enkelt och exakt olika ljudkällor samtidigt som extra parametrar simultant kan registreras.

 

Sound power solution from Dewesoft
IEPE
IEPE
Spänning
Spänning
Video
Video
Ljudtryck
Ljudtryck
Ljud
Ljud
Höghastighetsvideo
Höghastighetsvideo

Egenskaper

 • SUPPORTERADE STANDARDER: stödjer fullt ut relevanta ljudeffektstandarder ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 6393, ISO 6394, ISO 6395, ISO 6396.
 • ENKEL STEG-FÖR-STEG PROCESS: användaren blir guidad genom hela mätprocessen med ett komprimerat och tydligt användargränssnitt i Dewesoft X mjukvara
 • SNABB REAL-TIDS OCH OFFLINE BERÄKNING: alla beräknade parametrar finns tillgängliga under mätning och off-line; snabb beräkning av korrektionsfaktorer K1 (bakgrundsljud), K2 (rumskorrektion med integrerad RT60 modul), C1, C2 och C3 (avvikelser pga meterologiska skäl - temperatur och lufttryck); stöd för sparande av rådata (tidsdata) och senare ljudeffektberäkning offline
 • STÖRRE MASKINER: mätprocedurer för större maskiner
 • FÖRDEFINERAD RAPPORT: efter mätning kan data presenteras i en fördefinierad men ändå flexibel rapportmall
 • LIVSTIDS GRATIS UPPGRADERING AV PROGRAMVAROR OCH SUPPORT: Våra datainsamlingssystem levereras med prisbelönt Dewesoft X datainsamlingsprogramvara​​​​​​​. Programvarupaketet utvecklas alltid och nya funktioner läggs till. Vi erbjuder livstids GRATIS programuppgraderingar och teknisk support till alla våra användare.

Ljudeffekt
Standarder

Ljudeffekt är en beskrivning av en ljudkälla som inte är beroende av på vilket avstånd från källan man är. Därför är ljudeffekt den enda praktiska vägen att jämföra olika ljudkällor.

Olika vägar att beräkna ljudeffekten från mätningar finns beskrivet i standarder. Dessa definerar olika typer av ljud och ljudkällor, testmiljö, mätosäkerhet, kriterier för bakgrundsbuller, temperatur och luftfuktighet, typ av instrument och mikrofonpositioner.

 • ISO 3741 - beskriver precisionsmetod för att bestämma ljudeffekten från en ljudkälla från ljudtrycksnivåer uppmätta i ett efterklangsrum
 • ISO 3744/639x - beskriver metoder för att bestämma ljudeffekten eller ljudenergin från en ljudkälla från ljudtrycksnivåer uppmätta på en fiktiv yta som omsluter ljudkällan
 • ISO 3745 - beskriver olika metoder för att bestämma ljudeffekten och ljudenerginivåer från ljudkällor som större maskiner eller delar av sådan.
Ljudeffekt
Standarder

Steg-för-steg 
Mätprocedur

Mätproceduren för ljudeffektsbestämning guidas genom ett enkelt användargränssnitt i vår Dewesoft X data acquisition mjukvara.

Först mäts bakgrundsnivån upp med ljudkällan avstängd. Sedan sätts ljudkällan igång och mäts upp. Om man använder gruppering av mikrofoner (om man inte har så många mikrofoner/mätkanaler som standarden kräver) så får man köra multipla körningar vilket mjukvaran stöder.

Steg-för-steg Mätprocedur

Korrektionsfaktorer

Korrektionsfaktorer används för att justera för bakgrundsbuller, påverkan av mätrummet och meterologiska parametrar.

 • K1 definerar bakgrundsljudkorrektion. Detta används för att kompensera för bakgrundsbuller som kan dras ifrån mätresultatet t ex på vissa frekvenser. K1 mäts före ljudkällan slås på.
 • K2 korrigerar för påverkan av mätrummet. K2 korrektion appliceras på tidsmedelvärdesbildade ljudtrycksvärdena för alla mikrofonpositioner på mätytan för att kompensera för reflektion och absorption pga rummets egenskaper
 • C1 och C2 meteorologiska korrektioner används i de fall temperaturen är under 23°C eller om höjden är högre än 500 meter över havet. 
Korrektionsfaktorer

Fjärrstyrning

Triggerstart och stopp finns tillgängligt för att automatiskt styra mätningen via fjärrstyrningskanaler.

Ett exempel på triggerkanaler kan vara att man använder fotoceller som skickar en triggersignal när en maskin passerar in i ett mätområde. Du kan använde en eller olika trigger kanaler.


Fjärrstyrning

Rapportgenerator

Efter avslutad ljudeffektbestämning kan en rapport snabbt framställas genom att data exporteras till en förberedd Excelmall.

Mallen kan enkelt modifieras med egen företagslogotype, information om mätningen, mätoperatör, datum och plats, etc....

Rapportgenerator

Ytterligare ljudkraftsinformation

Du kan hitta mer om Dewesoft analys av ljudeffektmätning genom att besöka följande länkar:

Ytterligare ljudkraftsinformation

FAQ

Vad är ljudkraft?

Ljudkraft är karakteristiken för en ljudkälla, den är oberoende av avståndet och därför ett praktiskt sätt att jämföra olika ljudkällor. Ljudeffekten kan mätas på olika sätt (genom ljudtryck eller ljudintensitet).

Ljudeffekt eller akustisk kraft är den hastighet med vilken ljudenergi avges, reflekteras, sänds eller tas emot, per tidsenhet. Det definieras som "genom en yta, produkten av ljudtrycket och komponenten av partikelhastigheten, vid en punkt på ytan i riktningen normal mot ytan, integrerad över den ytan.

Se Dewesofts ljudeffektlösning.

Vad är enheten för ljudkraft?

SI-enheten med ljudeffekt är watt (W). Det avser kraften hos ljudkraften på en yta som omsluter en ljudkälla i luft. För en ljudkälla, till skillnad från ljudtrycket, är ljudeffekten varken rumsberoende eller avståndsberoende.

Se Dewesofts ljudeffektlösning.

 

Vad är ljudtryck?

Ljudtryck eller akustiskt tryck är den lokala tryckavvikelsen från det omgivande (genomsnittliga eller jämvikts) atmosfärstrycket, orsakat av en ljudvåg. I luften kan ljudtrycket mätas med en mikrofon och i vatten med en hydrofon. SI-enheten för ljudtryck p är pascal (symbol: Pa).

Ljudtrycket är en egenskap hos fältet vid en punkt i rymden, medan ljudeffekten är en egenskap hos en ljudkälla, lika med den totala effekten som den källan avger i alla riktningar. Ljudkraft som passerar genom ett område kallas ibland ljudflöde eller akustiskt flöde genom det området.

Se Dewesofts ljudeffektlösning.

Vad är ljudtrycksnivå?

Ljudtrycksnivå (SPL) eller ljudnivå är ett logaritmiskt mått på det effektiva ljudtrycket för ett ljud relativt ett referensvärde. Det mäts i decibel (dB) över en standardreferensnivå.

Standardreferensljudtrycket i luften eller andra gaser är 20 µPa, vilket vanligtvis anses vara tröskeln för mänsklig hörsel (vid 1 kHz). Följande ekvation visar hur vi beräknar ljudtrycksnivån (Lp) i decibel [dB] från ljudtrycket (p) i Pascal [Pa].

Se Dewesofts ljudeffekt- och ljudtryckslösning.

 

Vad är ljudintensitet?

Ljudintensitet definieras som ljudeffekt per enhet i ett område. Det beror på avståndet från ljudkällan och den akustiska miljö där ljudkällan är.

Ljudintensitet är en vektormängd och beskriver mängden och riktningen för ljudenergin. Enheten för ljudintensitet är [W / m2]. Det beräknas som en produkt av ljudtrycket och partiklarnas hastighet.

Se Dewesoft Sound Intensity-lösningen.

 

Vilka standarder stöder Dewesoft ljudkraft?

Dewesoft ljudeffektlösning är helt kompatibel med följande ljudeffektstandarder: ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 639-3, ISO 639-4, ISO 639-5, ISO 639 -6.

Relaterade produkter

Prata med en expert

Tack för att du kontaktade oss. En av våra specialister kommer att kontakta så snart som möjligt.