Dewesoft-ovi pogoji

Dewesoft-ovi splošni pogoji za prodajo licenc za uporabo programske opreme

1. člen – splošno/okvir

1.1. Ti splošni pogoji za prodajo licenc za uporabo programske opreme (od tu dalje »GTC«) se nanašajo na vse poslovne transakcije med Dewesoft d.o.o., izdelava programske opreme in proizvodnja elektronskih komponent, (tujim) podjetjem ali hčerinskim podjetjem Družbe Dewesoft (od tu dalje »DWS«) in Kupcem v okviru prodaje licenc za uporabo programske opreme, ki je bila proizvedena za ali s strani DWS. GTC veljajo izključno, četudi ti pogoji niso izrecno navedeni v pogodbah, sklenjenih kasneje. 

1.2. Kateri koli pogoji Kupca, ki nasprotujejo ali dopolnjujejo te GTC, niso smatrani kot del pogodbe, razen če DWS izrecno privoli v njihovo veljavnost ob pisanju pogodbe. 

1.3. Ti GTC veljajo tudi v primeru, ko DWS izvrši dostavo, ne da bi ob tem priložil te GTC, ali pa ko le-teh ne priloži v prihodnjih transakcijah v specifičnih primerih. 

1.4. Dodatni ali odstopajoči dogovori v zvezi s temi GTC, sklenjeni med DWS in Kupcem, morajo biti za implementacijo pogodbe sklenjeni pisno. To se nanaša tudi na preklic pogoja o pisni obliki. Ti GTC v skladu z zakonskimi določbami ne vplivajo na širše pravice, do katerih je upravičen DWS.  

2. člen – ponudba in sklenitev pogodbe

2.1. DWS-ovi javni razpisi za ponudbe in cene se nahajajo v DWS-ovi spletni trgovini, so spremenljivi in niso zavezujoči, razen če je izrecno navedeno drugače. DWS si pridržuje enkratno pravico do spreminjanja programske opreme in cen, tako da Kupcu 30 dni pred implementacijo sprememb pošlje predhodno pisno obvestilo. 

2.2. Kupec naroča blago tako, da naročilo odda v DWS-ovi spletni trgovini. 

2.3. Naročila Kupca tvorijo zavezujoče ponudbe za sklenitev pogodbe za Kupca, medtem ko DWS ni zavezan s takšnimi naročili Kupca. 

2.4. DWS-ova pisna potrditev naročila ali, v primeru takojšnje implementacije naročila, dostava naročene programske opreme z navedenim končnim zneskom računa, veljata kot verodostojni za vsebine in sklenitev pogodbe. V kolikor želi Kupec vložiti upravičen ugovor na vsebine potrditve naročila ali prejeto programsko opremo, mora to storiti takoj. Sicer je pogodba sklenjena upoštevajoč in v skladu z vsebinami potrditve naročila ali dostave. 

2.5. Kakršne koli pogodbe, amandmaji, dopolnila in spremembe pogodb so veljavne le v primeru skupnega pisnega dogovora. Kakršni koli kasnejši zahtevki za spremembo morajo biti izključno pisno odobreni s strani DWS-a, ter DWS-u dodelijo pravico do spreminjanja cene in podaljšanja dogovorjenih časovnih omejitev. Poleg tega DWS ni zavezan k izvršitvi takšnih sprememb ali izboljšav. 

3. člen – opis proizvodov in storitev

3.1. Kjer se pogodba sklicuje na programsko opremo, ki je predmet nadaljnjega tehnološkega razvoja, se DWS-u dodeli pravica do dostavljanja v skladu z najnovejšim obrazcem programske opreme, medtem ko DWS ni zavezan k zagotavljanju katerih koli nadaljnjih sprememb, izboljšav ali posodobitev dostavljene programske opreme. 

3.2. DWS si pridržuje izključno pravico do tehničnih in oblikovnih odstopanj od opisov in informacij v brošurah, ponudbah in pisnih dokumentih ter sprememb v zmogljivosti, konstrukciji in materialu, ki potekajo v skladu s tehničnim napredkom; v zvezi s tem si Kupec ne sme prilaščati nobenih pravic. Informacije glede stanja DWS-ove programske opreme (tehnični podatki, uporabniški vmesnik itd.) so zgolj približne in ne zagotavljajo zajamčene konfiguracije, razen če DWS to izrecno jamči v pisni obliki. 

4. člen – cene in njihove prilagoditve

4.1. Pisno dogovorjene cene ali cene, navedene v DWS-ovi potrditvi naročila, se smatrajo za verodostojne. Vse cene temeljijo na DWS-ovem splošnem ceniku, ki stopi v veljavo na dan sklenitve pogodbe. Če ni dogovorjeno drugače, so cene navedene kot cene franko (EXW) v skladu s pravilnikom Incoterms 2010 in vsebujejo standardno pakiranje, če je to potrebno. Stroški prevoza, posebne embalaže, poštnine, tovornine, zavarovanja, carinskih dajatev in podobno (če je potrebno) niso vključeni, zanje pa je vedno odgovoren Kupec. Zakonski DDV in drugi davki za Slovenijo in tujino so na računu navedeni ločeno pri vrednostih, ki veljajo na dan, ko je račun izdan. 

4.2. DWS si v primeru nepredvidljivega dviga cen v odnosu s skupnimi stroški med časom sklenitve pogodbe in implementacije naročila, za kar DWS ni odgovoren, vključno z dvigom cen zaradi spremembe zakonodaje in s spremembami stroškov izdelave ali plačil (npr. tarifni sporazumi), cen blaga, tehničnih standardov in regulacij ali s spremembami cen materiala, pridržuje pravico do razumljive spremembe cen v skladu s spremenjenimi okoliščinami. 

5. člen – plačilni pogoji 

5.1. Plačila bodo izvedena v skladu s pogodbenimi določbami ali plačilnimi pogoji, določenimi v izdanem računu ali predračunu. Račun mora biti ustvarjen v času, ko Kupec pridobi licenčni ključ za programsko opremo. Vsa plačila morajo biti izvedena v eurih (EUR), razen če je izrecno dogovorjeno drugače. 

5.2. Ob odsotnosti izrecnega drugačnega dogovora (npr. plačilni pogoji na računu ali predračunu) je Kupec dolžan poravnati izdan račun v roku 30 dni po datumu izdaje računa. 

5.3. V primeru zamude pri plačilu bo znesek, izterljiv s strani DWS, samodejno in brez predhodnega obvestila povišan v skladu z zakonitimi zamudnimi obrestmi v okviru slovenske zakonodaje. Kupec je obvezan k plačilu stroškov opomnikov. DWS ima pravico do uveljavljanja pravice do nadomestila škode za vse relevantne povračilne stroške, ki so posledica zamude pri plačilu (vključno s pravnimi stroški). Za dan plačila velja dan, ko plačilo prispe na DWS-ov bančni račun. 

5.4. Kakršna koli nesoglasja v zvezi z računi ali terjatvami (npr. težave v zvezi z dobropisom ali druge administrativne težave) Kupcu ne dovoljujejo prelaganja končnega datuma plačila za sprejet del računa. 

5.5. Osnutki in čeki so sprejeti samo na podlagi izrecnega pisnega dogovora in kot obveza k plačilu. Kupec nosi odgovornost za diskontne in druge stroške za osnutke ter čeke. DWS si pridržuje vse pravice iz 9. člena, dokler niso poravnane vse terjatve za osnutke in čeke.  

5.6. DWS si pridržuje pravico do uveljavljanja plačila Kupca kot njegovega najstarejšega dolga. V primeru že zaračunanih stroškov in obresti si DWS med drugim pridržuje tudi pravico, da sprva vloži zahtevek za plačilo v nasprotju s takšnimi stroški, nato v nasprotju z obrestmi in nazadnje v nasprotju z zneskom glavnice. 

5.7. Izravnave protiterjatev Kupca so predmet medsebojnega pisnega dogovora. 

6. člen – dostava

6.1. DWS mora naročeno licenco za uporabo programske opreme dostaviti takoj po sklenitvi pogodbe v skladu s temi GTC. 

6.2. Dostava programske opreme velja za izvršeno v trenutku, ko DWS Kupcu priskrbi licenčni ključ in izda račun. Če je znesek računa v celoti poravnan s strani Kupca, je lahko licenčni ključ znotraj programske opreme aktiviran (registriran) s pomočjo registracijskega postopka izven omrežja ter dostavljen stranki, kot je to predpisano v tukajšnjem 9. členu. 

6.3. DWS si v primeru Kupčevih neporavnanih zneskov katerega koli računa, izdanega Kupcu s strani DWS-a, pridržuje pravico, da brez odškodnine Kupcu in brez predhodnega obvestila Kupcu prekine ali prekliče dostavo naročila in/ali prekine pogodbo. 

6.4. DWS ni odgovoren za nemožnost dostave ali zamude pri dostavi, povzročene s strani višje sile (kateri koli dogodek izven DWS-ovega nadzora in ki povzroči DWS-ov delni ali popolni neuspeh pri izpolnitvi njegovih obveznosti) ali druge dogodke, ki jih v času sklenitve pogodbe ni bilo moč predvideti vnaprej in ki jih DWS ne more nadzorovati (npr. motnje poslovanja vseh vrst, težave pri pridobivanju materialov ali energije, transportne zamude, protesti, zakonski zaklepi, pomanjkanje delovne sile, energije ali surovin, uradne meritve ali neizvršene, nepravilne ali nepravočasne dostave Dostavljalčevih navedenih dostavljalcev). V kolikor takšni dogodki DWS-u otežijo ali onemogočijo dostavo ali izpolnitev, in ovira ni samo začasna, si DWS pridržuje pravico do odstopa od pogodbe oziroma do prekinitve izvajanja pogodbe. V primeru začasnih ovir bodo roki dostave in izpolnitve poleg obdobja zagona podaljšani oziroma prestavljeni za čas trajanja ovire. Dogodki, ki jih povzroči višja sila ali drugi dogodki, ki jih v času sklenitve pogodbe ni bilo moč predvideti vnaprej, ne smejo biti razlog za nadomestila ali kazen DWS-a. 

7. člen – mesto izpolnitve in prenos tveganja

7.1. Če ni dogovorjeno drugače, bo dostava proizvodov izvršena franko (EKW) na sedežu podjetja z naslovom Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, in sicer v skladu z določbami Incoterms 2010. Opravljanje storitev bo izvršeno v skladu s pogodbo. 

7.2. Tveganje naključnih izgub in poslabšanja programske opreme je preneseno na Kupca v trenutku, ko mu je poslan licenčni ključ. 

7.3. Kjer je dostava zakasnjena zaradi okoliščin, za katere je odgovoren Kupec, je tveganje naključnih izgub in poslabšanja programske opreme preneseno na Kupca od dne, ko je DWS pripravljen za dostavo programske opreme. 

8. člen – pridržek lastninske pravice 

8.1. Dostavljena licenca ostaja v izključni lasti DWS-a in Kupec ni pooblaščen za registracijo ali uporabo programske opreme oziroma za omogočanje dostopa tretjim osebam do uporabe programske opreme, dokler niso v celoti poravnane vse terjatve (računi, obresti zaradi zamude pri plačilu in vsa druga plačila vključno s čeki in osnutki terjatev), do katerih je upravičen DWS v odnosu do Kupca kot posledica poslovnega odnosa. Kupec pridobi licenco za uporabo programske opreme ob plačilu polnih in celotnih zneskov iz prejšnjega stavka. 

8.2. Kupec je za čas trajanja obdobja hranjenja dolžan s programsko opremo, ki je predmet pridržka lastninske pravice, ravnati profesionalno. 

8.3. Kupec ni pooblaščen za razmnoževanje, povratni inženiring in razstavljanje oziroma razgradnjo programske opreme in/ali katerih koli njenih delov. To pravilo je veljavno pred in tudi po pridobitvi licence za programsko opremo.  

8.4. Kupec ni pooblaščen za jamčenje, prenos zaradi varnosti ali sprejemanje drugih ukrepov, ki bi utegnili ogroziti lastništvo DWS-a z proizvodov, ki so predmet pridržka lastninske pravice. 

8.5. Kupec s tem DWS-u dodeli terjatve od preprodaje proizvodov v celoti z vsemi tozadevnimi pravicami – sorazmerno z enakim solastniškim deležem, če si DWS prav tako lasti del dostavljenih proizvodov, ki so predmet pridržka lastninske pravice – in ne glede na to, ali so proizvodi, ki so predmet pridržka lastninske pravice, prodani brez ali po nadaljnjih postopkih. 

8.6. Kupec bo pravočasno obvestil DWS v zvezi s katero koli obveznostjo, ki zadeva registracijo pridržka lastninske pravice v uradni register ali s katero koli drugo uradno obveznostjo, potrebno za veljavnost v državi, v katero bo programska oprema dostavljena. Kupec bo na lastne stroške v celoti sodeloval, pomagal in dal vsa potrebna soglasja DWS-u v zvezi s kakršno koli uradno obveznostjo, ki je potrebna za doseganje veljavnega pridržka lastninske pravice. V primerih, kjer je programska oprema dostavljena v države z drugačno sodno pristojnostjo, v katerih določbe v zvezi s pridržkom lastninske pravice v primerjavi s temi GTC nimajo enakega sekuritizacijskega učinka kot v Republiki Sloveniji, je Kupec DWS-u na njegovo zahtevo dolžan zagotoviti pravico do sodelovanja. 

8.7. Kupec mora obdržati ime programske opreme in spoštovati vse DWS-ove blagovne znamke, povezane s programsko opremo, ter v celotni dokumentaciji v kakršni koli obliki jasno navajati blagovne znamke kot last DWS-a, vključno s spletno stranjo, katalogi, brošurami, oglasi in drugimi vrstami komunikacije s tretjo osebo. 

9. člen – terjatve za napake in omejevanje odgovornosti

9.1. Informacije, vsebovane v trenutni različici obrazca programske opreme in ponudbe za definiranje specifikacij in značilnosti dobavljene programske opreme. Opisi programske opreme in morebitna pojasnila sestavljajo del dogovorov in so približno stvarne narave, niso pa smatrani kot garancija ali obljuba, razen če so izrecno opisani drugače. DWS ne prevzema nobene odgovornosti za stanje, razen če se k temu izrecno pisno zaveže. 

9.2. DWS izdaja dovoljenje za uporabo programske opreme »kot je«, in ne prevzema ali se obvezuje k odgovornosti za stvarne ali pravne nepravilnosti. 

9.3. Izključitve odgovornosti in omejitve, navedene v tem členu, v enakem obsegu veljajo tudi za DWS-ove organe družb, zakonite zastopnike, zaposlene in agente. 

10. člen – jamstvo

10.1. DWS ne zagotavlja kakršnega koli jamstva za dostavljeno programsko opremo.

10.2. DWS ne zagotavlja, da je programska oprema primerna za določen namen, in ni odgovoren za kakršne koli škode, ki nastanejo ali so povezane z uporabo programske opreme s strani Kupca ali tretjih oseb. 

11. člen – zaupne informacije in poslovne skrivnosti

11.1. Informacije, izmenjane med DWS-om in Kupcem, vključujejo, a niso omejene na: raziskovanje, tehnologije, razvoj programske opreme, načrte trženja, tržne pogoje, programsko opremo, poslovne strategije, cenitve ipd., ki skupaj predstavljajo zaupne informacije in poslovno skrivnost skupine, ki razkriva te informacije. Namen takšne izmenjave je omogočiti skupinam, da izpolnjujejo svoje obveznosti in odgovornosti. Zaposleni ali druge sorodne osebe znotraj skupine, ki prejme zaupne informacije, le-teh ne bodo, razen v primeru predhodnega pisnega dovoljenja skupine, ki informacije razkriva, v kakršni koli obliki uporabili, posredovali, razkrili ali sporočili teh informacij kateri koli osebi, podjetju, korporaciji ali entiteti. Skupine bodo varovale zaupne informacije in poslovne skrivnosti v skladu z zadevno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji. 

11.2. Obveznosti, navedene v tem členu, ostajajo veljavne tudi po prekinitvi pogodbe med DWS-om in Kupcem zaradi kakršnega koli razloga. 

12. člen – intelektualna lastnina

12.1. DWS je v povezavi z njegovo programsko opremo edini imetnik pravic o intelektualni lastnini. Kupec proizvodov in storitev si ne prilašča nikakršnih pravic o intelektualni lastnini, z izjemo kupljenih licenc za uporabo programske opreme v končnih proizvodih Kupca, namenjenih prodaji končnim uporabnikom. V primeru, da Kupec ni končni uporabnik, ampak kupi programsko opremo za preprodajo, je dolžan zagotoviti, da končni uporabniki sprejmejo in privzamejo obveznosti, vključene v Sporazumu o licenci končnega uporabnika za uporabo programske opreme Dewesoft (od tu dalje »EULA«), ki mora biti dostavljena kot del programske opreme. Na zahtevo DWS-a mora Kupec dokazati, da se je vsak končni uporabnik posebej strinjal s sporazumom EULA. 

12.2. Vse pravice, ki izhajajo iz primerkov, modelov, prototipov, skic, designov, risb, specifikacij, pogodbenih dokumentov in drugih podobnih dokumentov (od tu dalje »dokumenti«), deljenih s strani DWS, so del naziva DWS, del DWS-ovih pravic o intelektualni lastnini in so v celoti v lasti DWS-a. Kupec ni pooblaščen za predstavljanje takšnih dokumentov in izdelkov kateri koli tretji osebi brez predhodnega DWS-ovega dovoljenja in jih mora na zahtevo DWS-a vrniti brez nadaljnjega odlašanja. 

13. člen – pogoji uporabe in iztek veljavnosti

Ob nakupu programske opreme Dewesoft se porajata dve možnosti: časovno omejena licenca in časovno neomejena licenca.

13.1. Licenca za vrednotenje: Uporabnik lahko zaprosi za časovno omejeno brezplačno vrednotenje, da bi lahko preveril funkcionalnost programske opreme; licenca za vrednotenje se lahko uporablja le v namene vrednotenja programske opreme, komercialna raba je prepovedana. 

13.2. Časovno neomejena licenca: Dewesoft-ove inštrumente spremlja časovno neomejena različica licence za uporabo programske opreme (stopnja PROF). Dodatno lahko stranka kupi tudi časovno neomejene opcije in/ali svežnje programske opreme. Stranka lahko celotno programsko opremo uporablja funkcionalno brez časovne omejitve in v komercialne namene. 

13.3. Časovno omejene licence: Stranka se lahko odloči za nakup opcij in svežnjev programske opreme z iztekom veljavnosti. Stranka lahko do izteka veljavnosti vse uporablja funkcionalno. Po izteku lahko stranka nadaljuje z uporabo vseh časovno neomejenih kupljenih licenc, vendar ne more uporabljati dodatnih opcij in svežnjev, katerih veljavnost se je že iztekla. 

13.4. Licenca za analizo in nastavitve izven omrežja: uporabnik lahko brezplačno uporablja Dewesoft-ov paket programske opreme za analizo podatkov in pripravo nastavitev izven omrežja;

13.5. X prenehanje. V primeru časovno omejene licence sporazum EULA samodejno stopi iz veljave po izteku veljavnosti licence. 

14. člen – varstvo podatkov 

DWS je pooblaščen za procesiranje in hranjenje podatkov Kupca do te mere, ki je potrebna za implementiranje pogodb, in v kolikor je DWS dolžan shranjevati takšne podatke v skladu z nacionalnimi predpisi. 

15. člen – izvozi

15.1. Kupec ne sme izvažati kopij programske opreme, ki so predmet embargo določb in administrativnih omejitev.

15.2. Kupec je odgovoren za pridobitev informacij v zvezi z relevantnim izvozom in/ali uvoznimi določbami ali omejitvami in, če je potrebno, za pridobitev ustreznih dovoljenj. 

15.3. Ne glede na morebitne nasprotne določbe v teh GTC ali katerih koli posebnih dogovorih DWS v nobenem primeru ni obvezan k dostavi katere koli programske opreme ali k izvajanju katerih koli njegovih obveznosti v skladu s temi GTC ali posebnimi dogovori, dokler Kupec ne zagotovi potrebnih dovoljenj v zvezi z izvoznimi predpisi. Vsaka skupina soglaša, da bo zagotovila vse potrebne informacije in pomoč, ki jo bo v zvezi z zagotavljanjem pooblastil ali licenc razumno zahtevala druga skupina, in da bo sprejela pravočasne ukrepe za zagotovitev vseh potrebnih podpornih dokumentov. DWS je pooblaščen za prekinitev katerega koli dogovorjenega naročila in katerega koli dela le-tega, če razumno potrebna dovoljenja v skladu z zadevnimi izvoznimi predpisi niso zagotovljena v smiselnem časovnem obdobju. 

16. člen – končne določbe

16.1. Za prenos pravic in obveznosti Kupca na tretje osebe je potrebno DWS-ovo pisno soglasje, medtem ko velja, da DWS soglaša s prenosom ene kopije programske opreme na kupljeno licenco za en končni proizvod Kupca, ki je prodan in uporabljen s strani končnega uporabnika končnega proizvoda Kupca. 

16.2. DWS-ov stalni sedež velja za pristojno sodišče za vse spore, ki izhajajo iz poslovnega razmerja med DWS-om in Kupcem. DWS je pooblaščen tudi za sprožitev pravnega spora na njegovem sedežu ali na sedežu njegovih lokalnih (tujih) hčerinskih družb oziroma na katerem koli drugem dopustnem mestu jurisdikcije.    

16.3. Na področju pravnega razmerja med DWS-om in Kupcem velja zakonodaja Republike Slovenije, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače. Pravila konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga v tem primeru ne veljajo. 

16.4. V primeru ugotovitve, da je določilo v teh GTC v zvezi s katerimi koli določenimi nacionalnimi ali mednarodnimi zakonodajami delno ali v celoti neveljavno, neučinkovito ali nepravnomočno, ali v primeru pravne vrzeli, to ne bo vplivalo na veljavnost preostalih določil. Neveljavno, neučinkovito ali nepravnomočno določilo bo nadomeščeno z veljavnim ali izvedljivim določilom, ki najbolj ustreza namenu neveljavnega ali neizvedljivega določila. 

16.5. DWS si pridržuje pravico do spreminjanja teh GTC brez predhodnega obvestila. Spremenjeni GTC bodo objavljeni v spletni trgovini. 

Nazadnje pregledano 1. 3. 2019