Pogoji in določila

Dokument vsebuje splošne pogoje za uporabo Dewesoftovih izdelkov in storitev. Pojdite neposredno na:


Pogoji za uporabo programske opreme DewesoftX

Dewesoftovi splošni pogoji za prodajo in uporabo licenc za programsko opremo za zajem podatkov DewesoftX.

Člen 1 - Splošno / področje uporabe

1.1. Ti splošni pogoji za prodajo licenc za programsko opremo (v nadaljnjem besedilu "SPP") se uporabljajo za vse poslovne transakcije med Dewesoft d.o.o., izdelava programske opreme in proizvodnja elektronskih komponent, (tujo) družbo ali hčerinsko družbo skupine Dewesoft (v nadaljnjem besedilu: DWS) in kupcem v zvezi s prodajo licenc za programsko opremo, ki jo je izdelala družba DWS ali je bila izdelana za njo. Te splošne pogoje poslovanja se uporabljajo izključno in tudi, če ti pogoji niso izrecno navedeni v naknadno sklenjenih pogodbah.

1.2. Kakršni koli pogoji kupca, ki nasprotujejo tem splošnim pogojem poslovanja ali jih dopolnjujejo, ne postanejo del pogodbe, razen če DWS izrecno pisno soglaša z njihovo veljavnostjo.

1.3. Te splošne pogoje veljajo tudi, če družba DWS opravi dobavo, ne da bi priložila te splošne pogoje, ali če v posebnih primerih teh splošnih pogojev ne priloži prihodnjim transakcijam.

1.4. Dodatni ali odstopajoči dogovori glede teh splošnih pogojev poslovanja, sklenjeni med DWS in kupcem za izvajanje pogodbe, morajo biti sklenjeni v pisni obliki. To velja tudi za preklic zahteve po pisni obliki. To ne vpliva na pravice, do katerih je družba DWS upravičena izven teh splošnih pogojev poslovanja v skladu z zakonskimi določbami.

Člen 2 - Ponudba in sklenitev pogodbe

2.1. Vabilo družbe DWS za ponudbe in cene so navedene v spletni trgovini družbe DWS, lahko se spremenijo in niso zavezujoče, razen če so izrecno navedene kot zavezujoče. Družba DWS ima izključno pravico spremeniti programsko opremo in cene tako, da kupcu pošlje predhodno pisno obvestilo 30 dni pred uvedbo sprememb.

2.2. Kupec oddaja naročila v spletni trgovini DWS.

2.3. Kupčeva naročila predstavljajo zavezujoče ponudbe za sklenitev pogodbe za kupca, medtem ko DWS z naročili kupca ni vezan.

2.4. Pisna potrditev naročila s strani družbe DWS ali, v primeru takojšnje izvedbe naročila, dobava naročene programske opreme po navedeni končni ceni na računu je odločilna za vsebino in sklenitev pogodbe. Če kupec poda utemeljene ugovore na vsebino potrditve naročila ali dobavljeno programsko opremo, mora te ugovore nemudoma posredovati. V nasprotnem primeru se pogodba sklene ob upoštevanju in v skladu z vsebino potrditve naročila ali dobave.

2.5. Vse pogodbe, spremembe, dopolnitve in modifikacije pogodb so veljavne le, če so medsebojno dogovorjene v pisni obliki. Vsaka naknadna zahteva za spremembo zahteva posebno pisno potrditev družbe DWS in ji daje pravico do spremembe cene in podaljšanja dogovorjenih rokov, medtem ko družba DWS takšnih sprememb, dopolnitev ali izboljšav ni dolžna izvesti.

Člen 3 - Opis proizvodov in storitev

3.1. Če se pogodba nanaša na programsko opremo, ki je predmet nadaljnjega tehničnega razvoja, ima DWS pravico, da opravi dobavo v skladu z najnovejšim podatkovnim listom programske opreme, medtem ko DWS ni dolžan zagotoviti nobenih nadaljnjih sprememb, izboljšav ali posodobitev dobavljene programske opreme.

3.2. Tehnična in oblikovna odstopanja od opisov in informacij v brošurah, ponudbah in pisnih dokumentih ter spremembe zmogljivosti, oblikovanja in materiala v skladu s tehničnim napredkom so izključna pravica podjetja DWS; kupec v zvezi s tem ne more uveljavljati nobenih pravic. Informacije o stanju programske opreme DWS (tehnični podatki, uporabniški vmesnik itd.) so zgolj okvirne in ne kažejo na zagotovljeno konfiguracijo, razen če DWS to izrecno pisno zagotovi.

Člen 4 - Cene in prilagoditve cen

4.1. Odločilne so cene, ki so dogovorjene v pisni obliki ali navedene v potrditvi naročila družbe DWS. Vse cene temeljijo na splošnem ceniku družbe DWS, ki velja na dan sklenitve pogodbe. Če ni drugačnega dogovora, so cene navedene franko tovarna (EXW) v skladu z Incoterms 2010 in po potrebi vključujejo standardno embalažo. Stroški prevoza, posebne embalaže, poštnine, prevoza, zavarovanja, carinskih dajatev in podobno (če je primerno) niso vključeni in so vedno v breme kupca. Zakonsko predpisani DDV in drugi zakonsko predpisani davki za Slovenijo in tujino so na računu navedeni posebej v zneskih, ki veljajo na dan izdaje računa.

4.2. V primeru, da se med sklenitvijo pogodbe in izvedbo naročila povečajo nepredvidljivi stroški glede na skupne stroške, za katere družba DWS ni odgovorna, med drugim zaradi sprememb zakonodaje, sprememb proizvodnih stroškov ali plač (npr. tarifni sporazumi), cen blaga, tehničnih standardov in predpisov ali sprememb cen materiala, ima družba DWS pravico do razumnih sprememb cen v skladu s spremenjenimi okoliščinami.

Člen 5 - Plačilni pogoji

5.1. Plačila bodo izvedena v skladu s pogodbenimi določbami ali plačilnimi pogoji, opredeljenimi v izdanem računu ali predračunu. Račun se izstavi, ko kupec prejme licenčne ključe za programsko opremo. Vsa plačila se izvedejo v evrih (EUR), razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

5.2. Če ni izrecnega drugačnega dogovora (npr. plačilnih pogojev na računu ali predračunu), mora kupec izdani račun plačati v 30 dneh po datumu izdanega računa.

5.3. V primeru zamude pri plačilu se znesek, ki ga DWS izterja, samodejno in brez predhodnega obvestila poveča za zakonske zamudne obresti v skladu s slovensko zakonodajo. Kupec je dolžan plačati stroške opominov. DWS ima pravico zahtevati razumno odškodnino za vse ustrezne stroške izterjave, ki so nastali zaradi zamude pri plačilu (vključno s sodnimi stroški). Za dan plačila se šteje dan, ko plačilo prispe na bančni račun DWS.

5.4. Morebitna nesoglasja v zvezi z računi ali zahtevki (npr. vprašanja v zvezi z dobropisi ali drugimi upravnimi vprašanji) kupcu ne dovoljujejo, da odloži končni datum plačila za sprejeti del računa.

5.5. Menice in čeki se sprejmejo le na podlagi izrecnega pisnega dogovora in le kot zaveza za plačilo. Za diskontne in druge stroške menic in čekov je odgovoren kupec. Pravice družbe DWS iz člena 9 ostanejo v veljavi, dokler niso plačane vse terjatve iz naslova menic in čekov.

5.6. Družba DWS ima pravico, da plačila kupca pobota z najstarejšimi dolgovi kupca. Če so stroški in obresti že nastali, je DWS prav tako upravičen, da plačilo najprej zahteva v breme teh stroškov, nato v breme obresti in nazadnje v breme glavnice.

5.7. O pobotanju nasprotnih zahtevkov kupca se je treba medsebojno pisno dogovoriti.

Člen 6 - Dostava

6.1. DWS dostavi naročeno licenco programske opreme takoj po sklenitvi pogodbe v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja.

6.2. Dobava programske opreme se šteje za opravljeno takoj, ko DWS kupcu zagotovi licenčni ključ in izda račun. Ko kupec v celoti plača račun, se lahko licenčni ključ aktivira (registrira) v programski opremi z uporabo postopka registracije brez povezave in dostavi kupcu, kot je določeno v členu 9.1. tega dokumenta.

6.3. DWS si pridržuje pravico, da brez odškodnine kupcu in brez predhodnega obvestila kupcu začasno ustavi ali prekliče dobavo naročila in/ali odstopi od pogodbe, če kupec dolguje kakršen koli neporavnan znesek, ki je zapadel na podlagi katerega koli računa, ki ga je DWS izdal kupcu.

6.4. Družba DWS ni odgovorna za nezmožnost dobave ali zamude pri dobavi zaradi višje sile (dogodek, na katerega družba DWS nima vpliva in zaradi katerega družba DWS v celoti ali delno ne izpolni svoje obveznosti) ali drugih dogodkov, ki jih v času sklenitve pogodbe ni bilo mogoče predvideti in jih družba DWS ne more nadzorovati (npr.npr. motnje v poslovanju vseh vrst, težave pri pridobivanju materialov ali energije, zamude pri prevozu, stavke, zakonske blokade, pomanjkanje delovne sile, energije ali surovin, uradni ukrepi ali manjkajoče, nepravilne ali nepravočasne dobave dobaviteljev na višji stopnji). Če takšni dogodki zelo otežijo ali onemogočijo dobavo ali izvedbo za družbo DWS in ovira ni le začasna, ima družba DWS pravico odstopiti od pogodbe ali prekiniti izvajanje pogodbe. V primeru začasnih ovir se roki za dobavo in izvedbo podaljšajo ali pa se roki dobave ali izvedbe prestavijo za čas ovire in začetno obdobje. Zaradi višje sile ali drugih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti, družba DWS ne bo upravičena do odškodnine ali kazni.

Člen 7 - Kraj izpolnitve in prenos tveganja

7.1. Če ni drugačnega dogovora, bo dobava izdelkov opravljena v glavni pisarni DWS, Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, v skladu z Incoterms 2010. Dobava storitev bo izvedena v skladu s pogodbo.

7.2. Nevarnost naključne izgube in poslabšanja programske opreme se prenese na kupca takoj, ko je kupcu poslan licenčni ključ.

7.3. Če se dobava zavleče zaradi okoliščin, za katere je odgovoren kupec, se tveganje naključne izgube in poslabšanja programske opreme prenese na kupca z dnem, ko je družba DWS pripravljena dobaviti programsko opremo.

Člen 8 - Ohranitev lastništva

8.1. Dobavljena licenca ostane v izključni lasti družbe DWS in kupec ni upravičen registrirati in uporabljati programske opreme, niti ne sme naročiti tretjim osebam, da uporabljajo programsko opremo, dokler niso v celoti plačane vse terjatve, do katerih je družba DWS upravičena do kupca zaradi poslovnega razmerja (računi, zamudne obresti in vsa druga plačila, vključno s čeki in menicami). Kupec pridobi licenco za uporabo programske opreme po plačilu celotnih in vseh zapadlih zneskov iz prejšnjega stavka.

8.2. Kupec mora s programsko opremo, ki je predmet pridržka lastninske pravice, v času trajanja pridržka ravnati s strokovno skrbnostjo.

8.3. Kupec ni upravičen do razmnoževanja, povratnega inženiringa, dekompilacije ali razstavljanja programske opreme in/ali njenih delov. To pravilo velja za čas pred pridobitvijo licence za programsko opremo in tudi po njej.

8.4. Kupec ni upravičen zastaviti, prenesti v zavarovanje ali sprejeti drugih ukrepov, ki bi ogrozili lastništvo družbe DWS v zvezi z izdelki, za katere velja pridržek lastninske pravice.

8.5. Kupec s tem odstopi terjatve iz nadaljnje prodaje izdelkov, skupaj z vsemi stranskimi pravicami, družbi DWS - sorazmerno z ustreznim solastniškim deležem, če je družba DWS tudi lastnik dela dobavljenih izdelkov s pridržkom lastninske pravice - in ne glede na to, ali se izdelki s pridržkom lastninske pravice prodajo brez nadaljnje predelave ali po njej.

8.6. Če kupec zamuja s plačili, je v stečaju ali kako drugače plačilno nesposoben ali če pride do likvidacije kupca, ima DWS pravico odstopiti od pogodbe, preklicati vsa odprta naročila in zahtevati odškodnino, brez poseganja v druge pravice DWS. Kupec mora družbi DWS ali tretji osebi, ki jo določi DWS, omogočiti takojšen dostop do programske opreme, za katero velja pridržek lastninske pravice, in jo izročiti.

8.7. Kupec bo nemudoma obvestil DWS o kakršni koli obveznosti vpisa pridržka lastninske pravice v uradni register ali kakršni koli drugi uradni obveznosti, ki je potrebna za veljavnost v državi, v kateri bo programska oprema dobavljena. Kupec bo na lastne stroške v celoti sodeloval, pomagal in dal vsa soglasja družbi DWS v zvezi s kakršno koli uradno obveznostjo, ki je potrebna za dosego veljavnega pridržka lastninske pravice. V primerih, ko bo programska oprema dobavljena v različne pravne države, v katerih določba o pridržanju lastninske pravice v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja nima enakega učinka zavarovanja kot v Republiki Sloveniji, bo kupec na zahtevo družbe DWS odobril ustrezno zastavno pravico.

8.8. Kupec mora ohraniti ime programske opreme in spoštovati vse blagovne znamke družbe DWS, povezane s programsko opremo, ter jasno navesti blagovne znamke kot last družbe DWS v vsej dokumentaciji, vključno s spletno stranjo, katalogi, brošurami, oglasi in drugimi sporočili tretjim osebam v kakršni koli obliki, vendar ne omejeno nanje.

Člen 9 - Zahtevki zaradi napak in omejitev odgovornosti

9.1. Informacije v trenutni različici podatkovne kartice programske opreme omogočajo opredelitev specifikacij in lastnosti dobavljene programske opreme. Opis programske opreme in morebitna pojasnila v zvezi s tem so del sporazumov približne dejanske narave in ne jamstev ali obljub, razen če ni izrecno opisano drugače. Družba DWS ne prevzema nobenega jamstva za stanje, razen če je to izrecno pisno dogovorjeno.

9.2. Družba DWS dovoljuje uporabo programske opreme "kot je" in ne prevzema nobene odgovornosti za dejanske ali pravne napake.

9.3. Izključitve in omejitve odgovornosti, navedene v tem členu, veljajo v enakem obsegu tudi za organe družbe DWS, zakonite zastopnike, zaposlene in zastopnike.

Člen 10 - Jamstva

10.1. Družba DWS ne zagotavlja nobenih jamstev za dobavljeno programsko opremo.

10.2. Družba DWS ne zagotavlja, da je programska oprema primerna za uporabo, in ni odgovorna za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe programske opreme s strani kupca ali tretjih oseb ali bi bila z njo povezana.

Člen 11 - Zaupni podatki in poslovna skrivnost

11.1. Informacije, ki si jih izmenjata DWS in kupec, med drugim: raziskave, tehnologija, razvoj programske opreme, tržni načrti, tržni pogoji, programska oprema, poslovne strategije, cene in podobno, so zaupne informacije in poslovna skrivnost stranke, ki te informacije razkriva. Namen takšne izmenjave je omogočiti strankam, da izpolnijo svoje obveznosti in odgovornosti. Stranka, ki prejme kakršne koli zaupne informacije, njeni zaposleni in druge povezane osebe teh podatkov in informacij ne bodo, razen s predhodnim pisnim soglasjem stranke, ki jih razkriva, na noben način uporabljali, razkrivali, razkrivali ali sporočali nobeni osebi, podjetju, korporaciji ali subjektu. Stranki bosta varovali zaupne podatke in poslovne skrivnosti v skladu z veljavnimi zakoni in najboljšimi poslovnimi praksami.

11.2. Obveznosti iz tega člena ostanejo v veljavi tudi po prekinitvi pogodbe med DWS in kupcem iz kakršnega koli razloga.

Člen 12 - Intelektualna lastnina

12.1. Družba DWS je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine, ki se nanašajo na njeno programsko opremo. Kupec izdelkov in storitev ne pridobi nobenih pravic intelektualne lastnine, razen uporabe kupljenih licenc programske opreme v končnih izdelkih kupca, namenjenih prodaji končnim strankam. V primeru, da kupec ni končni kupec, temveč kupi programsko opremo za nadaljnjo prodajo, mora doseči, da končni kupci sprejmejo in prevzamejo obveznosti iz licenčne pogodbe za končnega uporabnika za programsko opremo Dewesoft (v nadaljnjem besedilu: EULA), ki je priložena kot del programske opreme. Kupec mora na zahtevo DWS predložiti dokazila, da je vsak posamezni končni kupec zagotovil sprejem EULA.

12.2. Vse pravice, ki izhajajo iz vzorcev, modelov, prototipov, skic, načrtov, risb, specifikacij, pogodbene dokumentacije in drugih podobnih dokumentov (v nadaljnjem besedilu: "dokumenti"), ki jih deli družba DWS, so predmet lastništva družbe DWS in so del pravic intelektualne lastnine družbe DWS ter so v njeni popolni lasti. Kupec teh dokumentov in predmetov brez predhodnega soglasja družbe DWS ne sme predložiti nobeni tretji osebi in jih bo na zahtevo nemudoma vrnil družbi DWS.

Člen 13 - Pogoji uporabe in prenehanja veljavnosti

Pri nakupu programske opreme Dewesoft obstajata dve možnosti: časovno neomejena licenca in časovno omejena licenca.

13.1. Ocenjevalna licenca: Uporabnik lahko zaprosi za časovno omejeno brezplačno evalvacijo, da preveri funkcionalnost programske opreme; evalvacijska licenca se lahko uporablja samo za namen evalvacije programske opreme, komercialna uporaba pa ni dovoljena;

13.2. Časovno neomejena licenca: Dewesoftovi instrumenti so opremljeni s časovno neomejeno licenčno različico programske opreme Dewesoft (raven PROF). Poleg tega lahko kupec kupi časovno neomejene možnosti in/ali pakete programske opreme. Stranka lahko uporablja celotno funkcionalnost programske opreme brez časovne omejitve za vse komercialne namene;

13.3. Časovno omejena licenca: Stranke se lahko odločijo za nakup možnosti programske opreme in paketov s časovno omejitvijo. Stranka lahko pred iztekom veljavnosti uporabi vse funkcije. Po izteku veljavnosti lahko stranka še naprej uporablja vse kupljene časovno neomejene licence, vendar ne more uporabljati dodatnih možnosti in paketov, ki so potekli.

13.4. Licenca za analizo in nastavitve brez povezave: Uporabnik lahko programski paket Dewesoft brezplačno uporablja za analizo podatkov in pripravo nastavitev brez povezave;

13.5. Prenehanje. V primeru časovno omejene licence se licenca EULA samodejno prekine ob izteku licence.

Člen 14 - Varstvo podatkov

Družba DWS je upravičena do obdelave in shranjevanja kupčevih podatkov, če je to potrebno za izvajanje pogodb in dokler je družba DWS dolžna hraniti te podatke na podlagi zakonskih določb.

Člen 15 - Izvoz

15.1. Kupec ne sme izvažati kopij programske opreme, za katero veljajo določbe o embargu in upravne omejitve.

15.2. Kupec je odgovoren, da pridobi informacije o ustreznih izvoznih in/ali uvoznih določbah ali omejitvah in po potrebi pridobi ustrezna dovoljenja.

15.3. Ne glede na nasprotno določbo teh splošnih pogojev poslovanja ali posebnih sporazumov DWS v nobenem primeru ni dolžan dobaviti nobene programske opreme ali izpolniti katere koli svoje obveznosti po teh splošnih pogojih poslovanja ali posebnih sporazumih, dokler kupec ne pridobi zahtevanih dovoljenj v zvezi z izvoznimi predpisi. Vsaka stranka se strinja, da bo drugi stranki zagotovila vse informacije in pomoč, ki jih druga stranka lahko razumno zahteva v zvezi z zagotavljanjem takšnih dovoljenj ali licenc, in da bo pravočasno ukrepala za pridobitev vseh zahtevanih podpornih dokumentov. DWS ima pravico prekiniti katero koli dogovorjeno naročilo ali njegov del, če v razumnem roku ni mogoče pridobiti ustreznih potrebnih dovoljenj v skladu z veljavnimi izvoznimi predpisi.

Člen 16 - Končne določbe

16.1. Za prenos kupčevih pravic in obveznosti na tretje osebe je potrebno pisno soglasje družbe DWS, pri čemer se šteje, da je družba DWS dala soglasje za prenos ene kopije programske opreme na kupljeno licenco za en končni izdelek kupca, ki bo prodana končnemu kupcu končnega izdelka kupca in ga bo ta uporabljal.

16.2. Za vse spore iz poslovnega razmerja med družbo DWS in kupcem je pristojen sedež družbe DWS. Družba DWS lahko vloži tožbo tudi na svojem stalnem prebivališču ali na stalnem prebivališču svojih lokalnih (tujih) hčerinskih družb in na katerem koli drugem dovoljenem sodišču.

16.3. Za pravno razmerje med DWS in kupcem se uporablja pravo Republike Slovenije, razen če ni izrecno pisno dogovorjeno drugače. Pravila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se ne uporabljajo.

16.4. Če se ugotovi, da je določba teh splošnih pogojev poslovanja delno ali v celoti neveljavna, nična ali neizvršljiva v skladu z določeno nacionalno ali mednarodno zakonodajo ali v primeru pravne praznine, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Neveljavna, nična ali neizvršljiva določba bo nadomeščena z veljavno ali izvršljivo določbo, ki najbolj ustreza namenu neveljavne ali neizvršljive določbe.

16.5. Družba DWS si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja bodo objavljeni v spletni trgovini.


Pogoji za uporabo aplikacije DewesoftM

Last updated: 06/06/2023

POMEMBNO: Pred uporabo naše mobilne aplikacije DewesoftM ("aplikacija") natančno preberite te pogoje in določila. Ta pogodba o pogojih uporabe ("Pogodba") je sklenjena med družbo DEWESoft d.o.o. razvoj programske opreme in proizvodnja elektronskih komponent, Gabrsko 11A, 1420 Trbovlje, matična številka: 1580850000, davčna številka: SI57193517, ("DEWESoft") in vami ("uporabnik"), uporabnikom te aplikacije. Dostop do aplikacije in njena uporaba sta zagotovljena v skladu s tukaj navedenimi pogoji in določili. S prenosom, dostopom in uporabo aplikacije se uporabnik strinja s temi pogoji.

Izraz DEWESoft v tej pogodbi vključuje samo družbo, njene hčerinske družbe in druge povezane družbe ter druge povezane družbe, pridružene družbe, podružnice in njihove uradnike, direktorje, vodje, lastnike, partnerje, zastopnike, zaposlene, predstavnike, skrbnike, prodajalce in imetnike licenc.

TA POGODBA VKLJUČUJE IZJEME GARANCIJ IN DRUGE DOLOČBE, KI OMEJUJEJO ODGOVORNOST DEWESOFTA DO UPORABNIKA. POZORNO IN V CELOTI PREBERITE TE POGOJE, SAJ DOSTOP DO APLIKACIJE IN NJENA UPORABA POMENITA SPREJETJE TEH POGOJEV. ČE SE UPORABNIK NE STRINJA, DA GA ZAVEZUJEJO VSI TU NAVEDENI POGOJI, TAKOJ ZAPUSTI APLIKACIJO IN NE SME DOSTOPATI DO NJE IN/ALI JE UPORABLJATI.

Z VSTOPOM V APLIKACIJO UPORABNIK POTRJUJE IN SE STRINJA, DA JE PREBRAL IN RAZUME TE POGOJE, DA SO DOLOČBE, RAZKRITJA IN IZJAVE O OMEJITVI ODGOVORNOSTI, KI SO NAVEDENE V TEM DOKUMENTU, POŠTENE IN RAZUMNE TER DA SE UPORABNIK STRINJA, DA BO UPOŠTEVAL TE POGOJE IN SE ZAVEZAL, DA SO PROSTOVOLJNI IN NISO POSLEDICA GOLJUFIJE, PRISILE ALI NEPRIMERNEGA VPLIVA, KI GA JE NA UPORABNIKA IZVAJALA KATERA KOLI OSEBA ALI SUBJEKT.

Omejitve in izjave o omejitvi odgovornosti

Vse informacije DEWESofta ali aplikacije so ali so bile podane na podlagi določenih dejstev, pod določenimi pogoji in ob upoštevanju določenih predpostavk ter se ne smejo in ne smejo uporabljati ali zanašati na noben drug namen, vključno z uporabo v ali v povezavi s katerim koli pravnim postopkom. Za informacije ni zagotovljeno, da so popolne, pravilne, pravočasne, aktualne ali posodobljene. Podobno kot vsako tiskano gradivo lahko tudi Informacije zastarajo. DEWESoft se ne zavezuje, da bo posodabljal kakršne koli Informacije v aplikaciji. Družba DEWESoft si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni ali izbriše Informacije.

Aplikacija, njeni podatki in informacije, ki so na voljo v aplikaciji, so na voljo "KAKO JE" in "KAKO JE DOSTOPNO" brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih jamstev, med drugim vključno z jamstvi za lastništvo, neškodljivostjo in implicitnimi jamstvi o primernosti za prodajo ali primernosti za določen namen. Brez omejitve splošnosti zgoraj navedenega DEWESoft ne daje nobenega jamstva, izjave ali garancije glede vsebine, zaporedja, natančnosti, zanesljivosti, pravočasnosti ali popolnosti aplikacije, da se je na dane podatke mogoče zanesti iz kakršnega koli razloga ali da bodo podatki neprekinjeni ali brez napak ali brez virusov ali drugih škodljivih sestavin ali da je mogoče odpraviti kakršne koli napake ali da bodo te odpravljene. Uporabnik se zaveda, da aplikacijo uporablja na lastno odgovornost, ne da bi omejeval splošnost zgoraj navedenega, DEWESoft ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi s podatki, ki so ponujeni ali zagotovljeni v aplikaciji ali prek nje v zvezi z vsemi meritvami. Družba DEWESoft zaradi uporabnikove uporabe aplikacije v nobenem primeru ne bo odgovorna uporabniku ali kateri koli drugi osebi za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno, vzorčno, posledično ali drugo škodo na podlagi kakršne koli pravne teorije, vključno, brez omejitev, s prekrškom, pogodbo, strogo odgovornostjo ali kako drugače, tudi če je bila obveščena o možnosti takšne škode. Brez omejevanja splošnosti zgoraj navedenega, DEWESoft v zvezi z aplikacijo nikakor ne odgovarja za:

 • škode zaradi izgubljenega dobička, izgube dobre volje, ustavitve dela, neizpolnjevanja obveznosti, zamud pri delovanju ali prenosu, nedostavitve informacij, izbrisa datotek, napak, pomanjkljivosti, napak, prekinitev ali okvare ali motenj v delovanju računalnika;

 • kakršne koli napake, opustitve ali netočnosti v podatkih, ne glede na to, kako so nastale, ali zamude ali prekinitve pri dostavi podatkov ali informacij; ali

 • kakršno koli odločitev ali dejanje, sprejeto ali nesprejeto na podlagi podatkov ali informacij.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, vendar mora uporabnik uporabljati WIFI ali mobilni prenos podatkov (doma ali v tujini) in ga plačati, kar mu zaračuna izbrani operater v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom.

Družba DEWESoft d.o.o. ni odgovorna, če aplikacija ali katera koli storitev zaradi nacionalnih/lokalnih zakonov, omrežja ali drugih pogojev ni na voljo po vsem svetu.

UPORABNIKI NE SMEJO UPORABLJATI APLIKACIJE MED VOŽNJO, ZA VOLANOM ALI UPRAVLJANJEM PREMIKAJOČEGA SE VOZILA. Zaradi varnosti morajo uporabniki aplikacijo uporabljati le v skladu z zakonom ali ko je to varno.

Uporaba aplikacije

1. Natančnost in dostop

Aplikacija je zasnovana tako, da uporabnikom zagotavlja rezultate meritev prek njihovih mobilnih naprav, opravljenih na ustrezni povezljivi napravi DEWESoft. Z uporabo aplikacije uporabnik potrjuje, da se lahko natančnost meritev razlikuje glede na različne dejavnike, vključno z zmogljivostmi naprave, okoljskimi pogoji in usposobljenostjo uporabnika.

Aplikacija lahko zahteva dostop do nekaterih funkcij uporabnikove naprave, vključno s kamero, galerijo ali knjižnico fotografij naprave, GPS, mikrofonom in zmogljivostmi Wi-Fi, da zagotovi meritve iz ustrezne povezljive naprave družbe DEWESoft. Uporabnik aplikaciji dovoli dostop do teh funkcij in njihovo uporabo izključno za namen zagotavljanja predvidenih funkcij.

2. Dovoljenja za aplikacije:

Za zagotavljanje natančnih merilnih funkcij aplikacija potrebuje dostop do naslednjega:

 • Kamera: Aplikacija lahko zahteva dostop do kamere uporabnikove naprave za zajem vizualnih informacij, potrebnih za merjenje. DEWESoft ne zbira in ne shranjuje nobenih slik ali videoposnetkov, ki jih zajame uporabnikova kamera.

 • Galerija naprav: Aplikacija lahko za svoje delovanje zahteva dostop do galerije ali fototeke uporabnikove naprave. Upoštevajte, da lahko zavrnitev dostopa do galerije omeji nekatere funkcije ali zmogljivosti aplikacije. DEWESoft ne dostopa do slik ali videoposnetkov v galeriji ali fototeki naprave, jih ne zbira ali shranjuje.

 • GPS: Aplikacija lahko zahteva dostop do zmogljivosti GPS uporabnikove naprave, da pridobi informacije o lokaciji, ki pomagajo izboljšati natančnost meritev in zagotoviti ustrezne funkcije. DEWESoft ne zbira in ne shranjuje nobenih osebnih podatkov o lokaciji.

 • Mikrofon: Aplikacija lahko zahteva dostop do mikrofona Uporabnikove naprave, da lahko zajame zvočne informacije, kadar je to potrebno za merjenje. DEWESoft ne snema in ne shranjuje nobenega zvoka, ki ga zajame mikrofon uporabnika.

 • Prenos podatkov prek omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja: Aplikacija lahko za določene funkcije, kot je spletna sinhronizacija podatkov ali zagotavljanje dodatnega konteksta za meritve, uporablja povezavo Wi-Fi ali mobilni prenos podatkov Uporabnikove naprave. Prek omrežja Wi-Fi se ne prenašajo osebni podatki. Geografska lokacija Uporabnika se določi na način, ki ni neprekinjen. To pomeni, da ta aplikacija ne more neprekinjeno izpeljati natančnega položaja Uporabnika.

Uporabnik mora privzeto odobriti ta dovoljenja, preden lahko dostopa do ustreznih informacij. Ko je dovoljenje dodeljeno, ga lahko uporabnik kadar koli prekliče. Za preklic teh dovoljenj lahko Uporabnik obišče nastavitve naprave, kjer lahko upravlja in nadzoruje ta dovoljenja prek nastavitev Uporabnikove naprave. Natančen postopek za nadzor dovoljenj aplikacije je lahko odvisen od uporabnikove naprave in programske opreme. Upoštevajte, da lahko preklic teh dovoljenj vpliva na pravilno delovanje te aplikacije.

Uporabnik je sam odgovoren, da zagotovi, da njegova naprava izpolnjuje potrebne sistemske zahteve za aplikacijo, ter da vzdržuje varnost in zaupnost uporabnikove naprave.

3. Funkcionalnosti aplikacij

Prenašanje meritev iz naprave DEWESoft:

Aplikacija je posebej zasnovana za delovanje v povezavi z ustreznimi merilnimi napravami DEWESoft. Uporabnikom omogoča pretakanje merilnih podatkov iz naprav DEWESoft.

Za omogočanje pretočnih merilnih podatkov iz naprav DEWESoft lahko aplikacija zahteva dostop do meritev, ki jih je zajela priključena naprava DEWESoft. Ta dostop je potreben za omogočanje nemotenega prenosa merilnih podatkov.

Z uporabo aplikacije uporabnik potrjuje in se strinja, da bo aplikacija dostopala do meritev iz naprav DEWESoft in jih prenašala samo iz njih.

Funkcija oddajanja je namenjena izključno izmenjavi merilnih podatkov, ki jih zberejo naprave DEWESoft, z aplikacijo. Posredovani podatki so omejeni na meritve, ki jih je zabeležila priključena naprava DEWESoft.

DEWESoft si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti varnost in zasebnost prenesenih podatkov o meritvah. Vendar je treba opozoriti, da je prenos podatkov prek interneta ali brezžičnih omrežij lahko povezan z določenimi tveganji, zato družba DEWESoft ne more zagotoviti popolne varnosti prenesenih podatkov.

Uporabnik je odgovoren za zagotovitev, da ima potrebne pravice, dovoljenja ali soglasja za predvajanje in skupno rabo merilnih podatkov iz naprave DEWESoft. Družba DEWESoft zavrača vsakršno odgovornost za vsebino prenesenih meritev ali kakršno koli nepooblaščeno uporabo ali deljenje podatkov o meritvah.

Povratne informacije prek kode qr v aplikaciji ap

Družba DEWESoft ceni vaše prispevke in si prizadeva nenehno izboljševati delovanje in funkcije aplikacije. Da bi olajšali postopek posredovanja povratnih informacij, smo v aplikaciji uvedli funkcijo kode QR.

S skeniranjem kode QR lahko neposredno dostopate do obrazca za oddajo povratnih informacij ali portala, kjer lahko prijavite napake, predlagate zamisli ali posredujete splošne povratne informacije o aplikaciji.

1. Poročanje o napakah:

Če uporabnik med uporabo aplikacije naleti na kakršne koli hrošče, napake ali tehnične težave, ga pozivamo, naj jih sporoči prek kode QR. To bo družbi DEWESoft pomagalo učinkovito ugotoviti in odpraviti težave.

Pri poročanju o napakah navedite čim več podrobnosti, vključno z opisom težave, koraki za njeno ponovitev in sporočili o napakah ali posnetki zaslona, ki nam lahko pomagajo pri razumevanju in reševanju težave.

2. Predložitev idej:

DEWESoft ceni uporabnikove ustvarjalne zamisli in predloge za izboljšanje funkcionalnosti aplikacije in uporabniške izkušnje. Funkcija kode QR uporabniku omogoča, da svoje zamisli deli neposredno z družbo DEWESoft. Navedite jasen opis svoje zamisli, njene morebitne koristi in vsa ustrezna podporna gradiva, ki nam lahko pomagajo pri ocenjevanju in razmisleku o njeni izvedbi.

Politika zasebnosti

DEWESoft je zavezan k varovanju zasebnosti in osebnih podatkov uporabnikov v skladu z veljavnimi zakoni o zasebnosti. Podrobne informacije o tem, kako družba DEWESoft zbira, uporablja in varuje podatke, ko uporabniki uporabljajo aplikacijo, najdete v pravilniku o zasebnosti družbe DEWESoft.

Aplikacija ne zbira in obdeluje nobenih podatkov, med drugim meritev, informacij o lokaciji in identifikatorjev naprav. Z uporabo aplikacije se uporabnik ne strinja z zbiranjem, shranjevanjem in uporabo teh podatkov.

Za več informacij preberite Pravilnik o zasebnosti za uporabo mobilne aplikacije DewesoftM.

Pridržanje pravic intelektualne lastnine

Aplikacija je zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah. DEWESoft si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v aplikaciji.

Aplikacija in vsa povezana vsebina, med drugim besedilo, grafika, slike, videoposnetki in programska oprema, so v lasti družbe DEWESoft ali z njo pridobljena licenca in so zaščiteni z zakoni o intelektualni lastnini.

Uporabnik se strinja, da ne bo kopiral, spreminjal, distribuiral, prodajal ali dajal v najem nobenega dela aplikacije ali njene vsebine brez predhodnega pisnega soglasja družbe DEWESoft.

Prepovedane dejavnosti

Uporabnik se strinja, da med uporabo aplikacije ne bo izvajal naslednjih dejavnosti:

 • kršenje veljavnih zakonov ali predpisov z uporabo Aplikacije v namen, ki je nezakonit ali prepovedan s to pogodbo;

 • brisanje ali spreminjanje obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah ali poskus pridobitve lastništva ali pravic do aplikacije, vključno z vsebino;

 • vmešavanje v delovanje aplikacije ali z njo povezanih strežnikov ali omrežij ali motnje v njihovem delovanju;

 • razstavljanje, dekompiliranje, obratno inženirstvo, kopiranje v obliki izvorne ali objektne kode ali ustvarjanje izvedenih del na spletni storitvi ali mobilni aplikaciji;

 • poskusi nepooblaščenega dostopa do aplikacije, računov drugih uporabnikov ali katerih koli povezanih sistemov ali omrežij;

 • nalaganje ali prenašanje zlonamerne kode, virusov ali škodljive vsebine;

 • opravljanje kakršne koli dejavnosti, ki lahko povzroči nerazumno ali nesorazmerno veliko obremenitev infrastrukture aplikacije ali poslabša njeno delovanje.

Odgovornosti uporabnika

Uporabnik se strinja, da bo aplikacijo uporabljal odgovorno ter v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Uporabnik je sam odgovoren za vse vsebine, ki jih gleda z uporabo aplikacije. Uporabnik ne sme izvajati nobenih dejavnosti, ki bi lahko motile delovanje aplikacije ali ogrožale njeno varnost.

Odškodninska odgovornost

Uporabnik se strinja, da bo družbo DEWESoft razbremenil vseh zahtevkov, obveznosti, odškodnin, izgub ali stroškov, vključno z odvetniškimi stroški, ki jih povzroči tretja oseba zaradi kršitve zakona, ki jo uporabnik stori prek aplikacije, in/ali česar koli, kar uporabnik stori z uporabo aplikacije in/ali podatkov in informacij, ki jih ta vsebuje.

Sprememba in prenehanje

Družba DEWESoft lahko po lastni presoji kadar koli in iz kakršnega koli razloga spremeni ali nadomesti pogoje te pogodbe v celoti ali delno, ne da bi o tem predhodno ali kako drugače obvestila uporabnika. Tako spremenjeni pogoji nadomestijo te pogoje in postanejo zavezujoči, ko so objavljeni na spletu v aplikaciji. Uporabnikova nadaljnja uporaba aplikacije po datumu začetka veljavnosti kakršnih koli sprememb pomeni sprejetje teh sprememb.

DEWESoft si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila ali odgovornosti prekine ali začasno prekine dostop uporabnikov do aplikacije iz katerega koli razloga, med drugim tudi zaradi kršitve te pogodbe.

Splošni pogoji so v svoji posodobljeni in veljavni različici v celotnem besedilu vedno na voljo vsem.

Pristojno pravo, soglasje za pristojnost in omejitev zahtevkov

Ta pogodba in uporabnikova uporaba aplikacije ter informacije v njej se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Republike Slovenije brez upoštevanja načel kolizije zakonov, uporabnik pa se strinja s pristojnostjo zveznih sodišč v Republiki Sloveniji. Uporabnik se nadalje strinja, da je treba vse zahtevke ali razloge za tožbo, ki izhajajo iz ali so povezani s to pogodbo in aplikacijo skupaj z informacijami, ki jih vsebuje, vložiti v 1 (enem) letu po nastanku takega zahtevka ali razloga za tožbo, sicer tak zahtevek ali razlog za tožbo za vedno zastara.

Ločljivost in odpoved

Če se katera koli določba te pogodbe v kateri koli sodni pristojnosti izkaže za neveljavno ali neizvršljivo v celoti ali delno, se ta določba v takšni sodni pristojnosti šteje za neučinkovito, vendar ne vpliva na izvršljivost preostalih določb, tako da preostale določbe ostanejo v celoti veljavne in učinkovite.

Če družba DEWESoft ne uveljavi ali uveljavlja katere koli pravice ali določbe te pogodbe, se to ne šteje kot odpoved taki pravici ali določbi.

Krediti, zahvale in licence

Seznam uporabljenih odprtokodnih komponent:

Ta aplikacija vključuje odprtokodne komponente. DEWESoft želi priznati prispevke odprtokodne skupnosti in uporabniku zagotoviti potrebne informacije o uporabljenih komponentah. Do vseh uporabljenih komponent lahko dostopate na naslednja povezava.

Pišite na

Če ima uporabnik kakršna koli vprašanja, pomisleke ali poizvedbe v zvezi s to pogodbo, nas kontaktirajte na support@dewesoft.com.

Celotna pogodba

Uporabnik potrjuje, da ta sporazum predstavlja celoten dogovor med uporabnikom in družbo DEWESoft glede uporabnikove uporabe aplikacije ter podatkov in informacij, ki jih ta vsebuje.

APLIKACIJA TER PODATKI IN INFORMACIJE, KI JIH V NJIH ZAHTEVAJO, SO DOSTOPNI SAMO ZA POTREBE STORITEV.


Pogoji za sodelovanje na Dewesoftovi merilni konferenci

Preden se odločite za registracijo, natančno preberite naslednje pogoje in določila. Z dokončanjem registracije se strinjate, da vas ti pogoji zavezujejo. Če menite, da ne morete sprejeti in izpolniti teh Pogojev, ne nadaljujte z registracijo in plačilom.

Z oddajo prijave potrdite, da se strinjate s pogoji in določili.

1. Splošno

1.1 Dewesoftovo konferenco o meritvah (v nadaljevanju "konferenca ali MC2024") organizira in vodi organizator Dewesoft d.o.o., družba, registrirana v Sloveniji, z ID za DDV: SI57193517 in identifikacijsko številko: 1580850000, s sedežem v Gabrskem 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija.

1.2 Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa konference in govorcev ter odpovedi konference brez predhodnega obvestila. V primeru odpovedi konference bodo vsi, ki so plačali kotizacijo, o tem obveščeni po elektronski pošti, kotizacija pa jim bo povrnjena.

1.3 S prijavo na konferenco se udeleženci strinjajo, da lahko organizator uporabi fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi lahko prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico, da ta gradiva uporabi v promocijske namene v prihodnjem trženjskem gradivu, vključno s kanali družbenih medijev, spletnimi mesti in tiskanim gradivom, ne da bi od vas pridobil kakršno koli dodatno odobritev ali vam plačal kakršno koli plačilo. Udeleženci se odpovedujejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi objave teh gradiv, v katerih so omenjeni ali prikazani udeleženci.

1.4 Uporabniki spletnega prijavnega sistema se strinjajo, da jih organizator lahko kontaktira po elektronski pošti in jih obvesti o konferenci.

1.5 Udeleženci se konference udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitno izgubljeno ali poškodovano lastnino ali za morebitne poškodbe, do katerih pride na konferenci.

1.6 Organizator si pridržuje pravico, da po presoji članov organizacijske ekipe ali kogar koli, ki deluje pod vodstvom organizatorja, zaradi neprimernega vedenja določeni osebi prepove vstop ali jo pozove, naj zapusti dogodek.

2. Prijava na konferenco

2.1 Udeleženci se lahko na konferenco prijavijo samo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na naslovu https://dewesoft.com/measurement-conference.

2.2 Za udeležbo na konferenci morate biti stari najmanj 18 let ali v spremstvu staršev ali zakonitih skrbnikov; če ste mlajši od 18 let, prosite starše ali zakonite skrbnike, da preberejo te pogoje in v vašem imenu dajo svoje soglasje. Če ste starš ali zakoniti skrbnik in svojemu otroku dovolite udeležbo na konferenci, potem ti pogoji veljajo za vas in ste odgovorni za dejavnosti svojega otroka na konferenci.

2.3 Med postopkom registracije morajo udeleženci izpolniti vsa polja, označena z (*). S tem udeleženci jamčijo, da so vsi izpolnjeni podatki pravilni, in sporočijo morebitno spremembo.

2.4 Z registracijo v celoti sprejmete te pogoje.

2.5 Število udeležencev konference je omejeno. Udeleženci bodo vpisani po načelu "kdor prej pride, prej melje".

2.6 Vsi udeleženci morajo ob prijavi na dogodek na prizorišču konference pokazati osebni dokument. Vstopnice so vezane na posamezno osebo in niso prenosljive.

2.7 Vsak prijavljeni udeleženec ob registraciji na prizorišču konference prejme akreditacijo, ki jo mora nositi ves čas konference. Akreditacijska priponka omogoča dostop do konference.

3. Pravila za odpoved konference Dewesoft Measurement

3.1 Neplačilo računa ne pomeni samodejnega preklica prijave na konferenco. Samo pisni zahtevki, prejeti na naslov mc@dewesoft.com bodo upoštevani.

3.2 Če svojo prijavo prekličete pred 1.3.2024, boste prejeli celotno povračilo prijavnine. Če registracijo prekličete po tem datumu, vam bomo zaračunali 100 % registracijske pristojbine kot stroške odpovedi. Ne glede na navedeno je še vedno mogoče prijaviti nadomestnega udeleženca v skladu s temi pogoji.

3.3 Samo pisne zahteve, prejete na mc@dewesoft.com bodo upoštevani. Celotna prijavnina bo zaračunana v primeru, da svojo prijavo odpoveste po navedenem datumu, se konference ne udeležite iz kakršnega koli razloga ali če odpoved ni bila poslana v pisni obliki. Odpovedi registracij udeležencev niso upravičene do dobropisa za naslednjo konferenco. Če se prijavljena oseba zaradi višje sile ne more udeležiti konference Dewesoft measurement, je mogoče prijaviti nadomestnega udeleženca v skladu s temi pogoji.

3.4 Vse zahteve za zamenjavo enega udeleženca z drugim je treba poslati po elektronski pošti na naslov mc@Dewesoft.com. Popravek prijave je mogoč brez kakršnih koli stroškov. Upoštevajte, da zamenjav ne bo mogoče opraviti na prijavnem mestu, v Laškem.

3.5 Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji odpovemo konferenco iz katerega koli razloga in kadar koli. V primeru takšne odpovedi bomo povrnili vse plačane prijavnine in si bomo po najboljših močeh prizadevali, da vas obvestimo o taki odpovedi.

4. Cene in plačila

4.1 Vsa plačila prijavnin je treba opraviti v evrih (EUR). Cene so navedene na spletni strani https://dewesoft.com/measurement-conference. DDV za vpise in osebne registracije se obračuna po 22% stopnji v skladu s slovenskimi predpisi o DDV po ZDDV-1 in je vključen v ceno. Storitve, ki so vključene v kotizacijo, so navedene v našem opisu na spletni strani konference. Dodatne storitve niso vključene v kotizacijo za udeležbo.

4.2 Plačila lahko opravite s kreditno kartico ali s predplačilom. Po oddaji prijave bo poslano potrditveno e-poštno sporočilo. Račun bo izstavljen po konferenci.

4.3 Vaše plačilo bo obdelal varen tretji obdelovalec plačil, pri čemer ne bomo zbirali ali shranjevali podatkov o vaši kreditni kartici. Na obrazcu za registracijo boste napoteni na uporabo možnosti plačila s kreditno kartico, ki jih zagotavlja družba Stripe. Celotno politiko zasebnosti si lahko preberete na njihovem spletnem mestu https://stripe.com/en-gb-si/privacy. Plačila s kreditno kartico lahko opravite s karticami Visa ali Mastercard, pri čemer se lahko zaračuna pristojbina za transakcijo.

5. Fotografije in videoposnetki

5.1 Dewesoftova konferenca o meritvah je dogodek, ki ga organizira družba Dewesoft in bo fotografiran in sneman. Za vsebino in namene uporabe pridobljenih informacij in gradiva s strani družbe Dewesoft preberite Pravilnik o zasebnosti za udeležbo na Dewesoftovi merilni konferenci. S prijavo na konferenco se strinjate s temi pogoji in določili ter omenjeno politiko zasebnosti.

5.2 Organizator lahko med konferenco organizira fotografiranje in snemanje poteka konference za namene predvajanja v medijih (televizija, radio, internet, tisk) ali za namene dokumentacije, trženja ali oglaševanja za organizatorja ali druge stranke, ki jih imenuje organizator. Udeleženci s sodelovanjem na konferenci implicitno dovoljujejo, da organizator in z njim povezane osebe snemajo, uporabljajo in/ali razširjajo podobo, glas in izražanje vsakega udeleženca v vseh promocijskih in tržnih gradivih brez časovne ali ozemeljske omejitve.

5.3 To dovoljenje pomeni zlasti, da se lahko fotografije, video in avdio posnetki, posneti med konferenco, objavijo na spletni strani konference ali drugi spletni strani, ki jo upravlja organizator, ter uporabijo v marketinškem gradivu, vključno z razširjanjem v avdio ali video obliki. Udeleženci se odpovedujejo vsem zahtevkom (obstoječim ali prihodnjim), vključno z zahtevkom za nadomestilo s strani organizatorja za takšno uporabo njihove podobe, glasu ali izražanja za namene, opredeljene v tem dokumentu.

5.4 Med fotografiranjem ali snemanjem dogodka se lahko umaknete.

6. Politika zasebnosti

6.1 S prijavo v spletni prijavni sistem Dewesoftove merilne konference udeleženci soglašajo, da Dewesoft njihove osebne podatke uporablja za namene, opisane v Pravilnik o zasebnosti za udeležbo na konferenci o meritvah Dewesoft.

6.2 Vse informacije o zasebnosti so na voljo v našem pravilniku o zasebnosti za udeležbo na konferenci Dewesoft Measurement Conference.

7. Intelektualna lastnina

7.1 Vse pravice intelektualne lastnine v gradivu, ki ga prejmete med konferenco ali za namene konference (med drugim tudi zapiski, diapozitivi ali članki), so last družbe Dewesoft ali ustreznih govorcev na konferenci.

7.2 Niti celotne konference niti nobenega njenega dela ni dovoljeno kopirati, snemati, razmnoževati, distribuirati ali posredovati tretji osebi na kakršen koli način, ne da bi prej pridobili naše pisno soglasje.

7.3 Izvlečki s konference in kakršno koli gradivo, uporabljeno na konferenci, se lahko uporabljajo ali citirajo le z našim predhodnim dovoljenjem (ki je v naši izključni presoji).

8. Zavarovanje in odgovornost

8.1 Udeleženci so odgovorni za ustrezno zavarovanje v zvezi s potovanjem na konferenco. Če udeleženec na konferenco potuje izven države gostiteljice, mora ustrezno potovalno zavarovanje skleniti samostojno in pred vsakim potovanjem ali rezervacijo potovanja.

8.2. Udeleženci se konference udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ni odgovoren za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ali za morebitne poškodbe, do katerih lahko pride na dogodku.

9. Končne določbe

9.1 Organizator si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev. Ko organizator objavi kakršne koli spremembe Pogojev, mora vsak udeleženec, prijavljen na konferenco, te spremembe takoj prebrati. Udeleženci, ki se ne strinjajo s katero koli od sprememb, morajo o svojem stališču pisno obvestiti organizatorja po elektronski poti na naslov mc@dewesoft.com. Obvestilo mora organizator prejeti v petih dneh od začetka veljavnosti takšnih spremenjenih Pogojev, v nasprotnem primeru bo organizator štel, da so udeleženci spremenjene Pogoje v celoti sprejeli.

9.2 Udeleženci so v celoti odgovorni za vso škodo, ki jo povzročijo na prizoriščih, kjer potekajo dejavnosti konference, in v svoji nastanitvi.

9.3 O morebitnih sporih, ki bi nastali v zvezi z udeležbo na konferenci, odločajo sodišča, pristojna za organizatorja.


IZJAVA: Ta različica je prevod izvirnika v angleškem jeziku in je namenjena le informativnim namenom. V primeru neskladja velja angleški izvirnik.