Ehdot ja edellytykset

Asiakirja sisältää yleiset ehdot Dewesoftin tuotteiden ja palveluiden käytölle. Siirry suoraan osoitteeseen:


DewesoftX-ohjelmiston käyttöä koskevat ehdot ja edellytykset

Dewesoftin yleiset ehdot DewesoftX-tiedonkeruuohjelmiston lisenssien myynnille ja käytölle.

1 artikla - Yleistä / soveltamisala

1.1. Näitä ohjelmistolisenssien myynnin yleisiä ehtoja (jäljempänä 'YLE') sovelletaan kaikkiin liiketoimiin seuraavien yritysten välillä. Dewesoft d.o.o., izdelava programske opreme in proizvodnja elektronskih komponent, (ulkomainen) yritys tai Dewesoft Groupin tytäryhtiö (jäljempänä "DWS") ja ostajan välillä DWS:n valmistamien tai DWS:lle valmistettujen ohjelmistolisenssien myynnistä. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan yksinomaan, vaikka näihin ehtoihin ei nimenomaisesti viitattaisi myöhemmin tehdyissä sopimuksissa.

1.2. Ostajan ehdot, jotka ovat ristiriidassa näiden yleisten sopimusehtojen kanssa tai täydentävät niitä, eivät tule osaksi sopimusta, ellei DWS ole antanut nimenomaista kirjallista suostumusta niiden voimassaololle.

1.3. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myös, jos DWS suorittaa toimituksen liittämättä näitä yleisiä sopimusehtoja tai ei liitä näitä yleisiä sopimusehtoja tuleviin liiketoimiin erityistapauksissa.

1.4. DWS:n ja ostajan välillä sopimuksen toteuttamiseksi tehdyt näitä yleisiä sopimusehtoja koskevat lisä- tai poikkeavat sopimukset on tehtävä kirjallisesti. Tämä koskee myös kirjallisen muotovaatimuksen peruuttamista. Tämä ei vaikuta niihin oikeuksiin, joihin DWS:llä on lakisääteisten säännösten nojalla oikeus näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi.

2 artikla - Tarjous ja sopimuksen tekeminen

2.1. DWS:n tarjouspyynnöt ja hinnat ilmoitetaan DWS:n verkkokaupassa, ne voivat muuttua, eivätkä ne ole sitovia, ellei niitä ole nimenomaisesti ilmoitettu sitoviksi. DWS:llä on yksinoikeus muuttaa ohjelmistoa ja hintoja lähettämällä ostajalle kirjallinen ennakkoilmoitus 30 päivää ennen muutosten toteuttamista.

2.2. Ostaja tekee tilauksensa asettamalla ne DWS:n verkkokauppaan.

2.3. Ostajan tilaukset ovat ostajan kannalta sitovia tarjouksia sopimuksen tekemiseksi, mutta DWS ei ole sidottu ostajan tilauksiin.

2.4. DWS:n kirjallinen tilausvahvistus tai, jos tilaus toteutetaan välittömästi, tilatun ohjelmiston toimitus ilmoitetulla lopullisella laskutushinnalla on sopimuksen sisällön ja syntymisen kannalta ratkaiseva. Jos ostaja esittää perusteltuja vastalauseita tilausvahvistuksen tai toimitetun ohjelmiston sisällöstä, hänen on toimitettava ne välittömästi eteenpäin. Muussa tapauksessa sopimus syntyy tilausvahvistuksen tai toimituksen sisällön mukaisesti.

2.5. Sopimukset, niiden muutokset, täydennykset ja muutokset ovat voimassa vain, jos niistä on sovittu kirjallisesti. Kaikki myöhemmät muutospyynnöt edellyttävät DWS:n erityistä kirjallista vahvistusta, ja ne oikeuttavat DWS:n muuttamaan hintaa ja pidentämään sovittuja määräaikoja, mutta DWS ei ole velvollinen tekemään tällaisia muutoksia, muutoksia tai parannuksia.

3 artikla - Tuotteiden ja palvelujen kuvaus

3.1. Jos sopimuksessa viitataan ohjelmistoon, jota kehitetään teknisesti edelleen, DWS:llä on oikeus tehdä toimitukset viimeisimmän ohjelmistotiedotteen mukaisesti, mutta DWS:llä ei ole velvollisuutta toimittaa toimitettuun ohjelmistoon uusia muutoksia, parannuksia tai päivityksiä.

3.2. Tekniset ja suunnitteluun liittyvät poikkeamat esitteiden, tarjousten ja kirjallisten asiakirjojen kuvauksista ja tiedoista sekä teknisen kehityksen mukaiset muutokset suorituskykyyn, suunnitteluun ja materiaaleihin jäävät DWS:n yksinoikeudeksi; ostaja ei voi saada mitään oikeuksia tältä osin. DWS:n ohjelmistojen kuntoa koskevat tiedot (tekniset tiedot, käyttöliittymä jne.) ovat vain suuntaa-antavia eivätkä viittaa taattuun kokoonpanoon, ellei DWS nimenomaisesti takaa sitä kirjallisesti.

4 artikla - Hinnat ja hinnantarkistukset

4.1. Kirjallisesti sovitut tai DWS:n tilausvahvistuksessa mainitut hinnat ovat määrääviä. Kaikki hinnat perustuvat DWS:n yleiseen hinnastoon, joka on voimassa sopimuksen tekopäivänä. Ellei muuta ole sovittu, hinnat ilmoitetaan vapaasti tehtaalla (EXW) Incoterms 2010 -lausekkeen mukaisesti, ja ne sisältävät tarvittaessa vakiopakkauksen. Kuljetus-, erikoispakkaus-, postitus-, rahti-, vakuutus-, tulli- ja muut vastaavat kustannukset (jos niitä on) eivät sisälly hintaan, ja ne ovat aina ostajan vastuulla. Lakisääteinen arvonlisävero ja muut lakisääteiset verot Sloveniassa ja ulkomailla mainitaan laskussa erikseen laskun laatimispäivänä voimassa olevien määrien mukaisesti.

4.2. Jos ennakoimattomat kustannukset nousevat kokonaiskustannuksiin nähden sopimuksen tekemisen ja tilauksen toteuttamisen välisenä aikana ja jos ne eivät ole DWS:n vastuulla, mukaan lukien muun muassa lainsäädännön muutoksista, valmistuskustannusten tai palkkojen muutoksista (esim. tariffisopimukset), hyödykkeiden hinnoista, teknisistä standardeista ja määräyksistä tai materiaalien hintojen muutoksista johtuvat kustannusten nousut, DWS:llä on oikeus tehdä kohtuullisia muutoksia hintoihin muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti.

5 artikla - Maksuehdot

5.1. Maksut suoritetaan myönnetyssä laskussa tai ennakkolaskussa määriteltyjen sopimusmääräysten tai maksuehtojen mukaisesti. Lasku laaditaan silloin, kun ostaja saa ohjelmistojen lisenssiavaimet. Kaikki maksut suoritetaan euroina (EUR), ellei nimenomaisesti toisin sovita.

5.2. Ellei nimenomaisesta poikkeavasta sopimuksesta (esim. laskun maksuehdoista tai pro forma -laskusta) ole nimenomaista erillistä sopimusta, ostajan on maksettava laskun hinta 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

5.3. Jos maksu viivästyy, DWS:n perimään määrään lisätään automaattisesti ja ilman ennakkoilmoitusta Slovenian lainsäädännön mukaiset lakisääteiset viivästyskorot. Ostaja on velvollinen maksamaan muistutuskulut. DWS:llä on oikeus vaatia kohtuullista korvausta kaikista maksuviivästyksestä aiheutuneista perintäkuluista (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut). Maksupäivä on päivä, jolloin maksu saapuu DWS:n pankkitilille.

5.4. Mahdolliset laskuja tai saatavia koskevat erimielisyydet (esim. hyvityslaskuja tai muita hallinnollisia asioita koskevat kysymykset) eivät anna ostajalle oikeutta lykätä laskun hyväksytyn osan lopullista maksupäivää.

5.5. Vekselit ja shekit hyväksytään ainoastaan nimenomaisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja ainoastaan maksusitoumuksena. Vekseleistä ja shekeistä aiheutuvat diskonttokulut ja muut kulut ovat ostajan vastuulla. DWS:n 9 artiklasta johtuvat oikeudet säilyvät, kunnes kaikki vekseli- ja shekkisaamiset on maksettu.

5.6. DWS:llä on oikeus kuitata ostajan maksut ostajan vanhimpia velkoja vastaan. Jos kuluja ja korkoja on jo kertynyt, DWS:llä on myös oikeus vaatia maksua ensin kuluja vastaan, sitten korkoja vastaan ja lopuksi pääoman määrää vastaan.

5.7. Ostajan vastasaatavien kuittaamisesta on sovittava kirjallisesti.

6 artikla - Toimitus

6.1. DWS toimittaa tilatun ohjelmistolisenssin välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

6.2. Ohjelmiston toimitus katsotaan suoritetuksi heti, kun DWS toimittaa lisenssiavaimen ostajalle ja lähettää laskun. Kun ostaja on maksanut laskun kokonaisuudessaan, lisenssiavain voidaan aktivoida (rekisteröidä) ohjelmistossa offline-rekisteröintimenettelyn avulla ja toimittaa asiakkaalle 9.1 artiklan mukaisesti.

6.3. DWS pidättää itsellään oikeuden ilman korvausta ostajalle ja ilman ennakkoilmoitusta ostajalle keskeyttää tai peruuttaa tilauksen toimittamisen ja/tai purkaa sopimuksen, jos ostajalla on maksamattomia velkoja DWS:n ostajalle lähettämän laskun perusteella.

6.4. DWS ei ole vastuussa toimitusten mahdottomuudesta tai toimitusten viivästymisestä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä (mikä tahansa tapahtuma, joka ei ole DWS:n hallinnassa ja joka aiheuttaa sen, että DWS ei pysty täyttämään velvollisuuttaan kokonaan tai osittain) tai muista tapahtumista, joita ei voitu ennakoida sopimuksen tekohetkellä ja joihin DWS ei voi vaikuttaa (esim.esim. kaikenlaiset liiketoimintahäiriöt, vaikeudet materiaalien tai energian hankinnassa, kuljetusten viivästyminen, lakot, lakisääteiset työsulut, työvoiman, energian tai raaka-aineiden puute, viranomaistoimenpiteet tai toimittajan edeltävien toimittajien puuttuvat, virheelliset tai myöhästyneet toimitukset). Jos tällaiset tapahtumat tekevät toimituksen tai suorituksen DWS:lle erittäin vaikeaksi tai mahdottomaksi, eikä este ole pelkästään tilapäinen, DWS:llä on oikeus peruuttaa sopimus tai keskeyttää sopimuksen täyttäminen. Tilapäisten esteiden tapauksessa toimitus- ja suoritusaikoja pidennetään tai toimitus- tai suorituspäiviä siirretään esteen keston verran lisättynä käynnistysjaksolla. Ylivoimainen este tai muut tapahtumat, jotka eivät olleet ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä, eivät oikeuta DWS:n suorittamaan korvauksia tai seuraamuksia.

7 artikla - Täyttöpaikka ja riskin siirtyminen

7.1. Jos muuta sopimusta ei ole tehty, tuotteiden toimitus tapahtuu Incoterms 2010 -ehtojen mukaisesti Ex Works (EXW) DWS:n pääkonttorissa, Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje, Slovenia. Palvelut toimitetaan sopimuksen mukaisesti.

7.2. Riski ohjelmiston satunnaisesta katoamisesta ja vahingoittumisesta siirtyy ostajalle heti, kun lisenssiavain on lähetetty ostajalle.

7.3. Jos toimitus viivästyy ostajan vastuulla olevien olosuhteiden vuoksi, riski ohjelmiston satunnaisesta katoamisesta ja vahingoittumisesta siirtyy ostajalle siitä päivästä alkaen, jona DWS on valmis toimittamaan ohjelmiston.

8 artikla - Omistuksenpidätys

8.1. Toimitettu lisenssi on DWS:n yksinomaista omaisuutta, eikä ostajalla ole oikeutta rekisteröidä ja käyttää ohjelmistoa eikä antaa kolmansille osapuolille oikeutta käyttää ohjelmistoa ennen kuin kaikki DWS:n ostajalta liikesuhteen perusteella saamiset (laskut, viivästyskorot ja muut maksut, mukaan lukien shekit ja vekselisaamiset) on maksettu kokonaisuudessaan. Ostajan on saatava ohjelmistojen käyttölupa, kun hän on maksanut edellisen virkkeen mukaiset erääntyneet maksut kokonaisuudessaan.

8.2. Ostajan on kohdeltava omistusoikeuden alaisia ohjelmistoja ammattimaisella huolellisuudella koko omistusoikeuden voimassaoloajan.

8.3. Ostajalla ei ole oikeutta jäljentää, kääntää, purkaa tai purkaa ohjelmistoa ja/tai sen osia. Tämä sääntö koskee aikaa ennen ohjelmistolisenssin hankkimista ja myös sen jälkeen.

8.4. Ostajalla ei ole oikeutta pantata, luovuttaa vakuudeksi tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jotka vaarantaisivat DWS:n omistusoikeuden omistusoikeuden pidätyksen kohteena oleviin tuotteisiin.

8.5. Ostaja luovuttaa täten DWS:lle tuotteiden jälleenmyynnistä johtuvat saamiset kaikkine liitännäisoikeuksineen - vastaavan yhteisomistusosuuden mukaisessa suhteessa, jos DWS omistaa myös osan toimitetuista omistusoikeuden alaisista tuotteista - ja riippumatta siitä, myydäänkö omistusoikeuden alaiset tuotteet ilman jatkokäsittelyä vai jatkokäsittelyn jälkeen.

8.6. Jos ostaja on maksuhäiriöinen, konkurssissa tai muuten maksukyvytön tai jos ostaja asetetaan selvitystilaan, DWS:llä on oikeus peruuttaa sopimus, peruuttaa kaikki vireillä olevat tilaukset ja vaatia vahingonkorvausta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta DWS:n muita oikeuksia. Ostajan on sallittava DWS:lle tai sen nimeämälle kolmannelle osapuolelle välitön pääsy ohjelmistoon, jonka omistusoikeus säilyy, ja luovutettava se.

8.7. Ostaja ilmoittaa DWS:lle viipymättä mahdollisesta velvollisuudesta rekisteröidä omistusoikeuden säilyminen viralliseen rekisteriin tai muusta muodollisesta velvollisuudesta, joka on välttämätön, jotta se olisi voimassa maassa, johon ohjelmisto toimitetaan. Ostaja tekee omalla kustannuksellaan täysipainoisesti yhteistyötä, avustaa DWS:ää ja antaa sille kaikki suostumukset, jotka liittyvät kaikkiin muodollisiin velvoitteisiin, jotka ovat tarpeen pätevän omistusoikeuden säilyttämisen saavuttamiseksi. Tapauksissa, joissa ohjelmisto toimitetaan eri oikeudenkäyttöalueille, joissa näiden yleisten sopimusehtojen mukaisella omistusoikeuden säilyttämistä koskevalla määräyksellä ei ole samanlaista arvopaperistavaa vaikutusta kuin Slovenian tasavallassa, ostajan on DWS:n pyynnöstä myönnettävä DWS:lle vastaava panttioikeus.

8.8. Ostajan on säilytettävä ohjelmiston nimi ja kunnioitettava kaikkia ohjelmistoon liittyviä DWS:n tavaramerkkejä ja ilmoitettava selvästi tavaramerkit DWS:n omaisuudeksi kaikessa dokumentaatiossa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, verkkosivut, luettelot, esitteet, mainokset ja muu viestintä kolmansille osapuolille missä tahansa muodossa.

9 artikla - Virheitä koskevat vaatimukset ja vastuun rajoittaminen

9.1. Ohjelmiston tietolehden nykyisessä versiossa olevien tietojen avulla voidaan määritellä toimitetun ohjelmiston tekniset tiedot ja ominaisuudet. Ohjelmiston kuvaus ja mahdolliset selitykset tältä osin ovat osa sopimuksia, jotka ovat luonteeltaan likimääräisiä tosiasioita eivätkä takuita tai lupauksia, ellei niitä ole nimenomaisesti kuvattu toisin. DWS ei ota mitään takuuta kunnosta, ellei siitä ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

9.2. DWS antaa ohjelmiston käyttöluvan sellaisena kuin se on, eikä se ota tai sitoudu mihinkään vastuuseen tosiasiallisista tai oikeudellisista virheistä.

9.3. Tässä artiklassa lueteltuja vastuun poissulkemisia ja rajoituksia sovelletaan samassa laajuudessa myös DWS:n yrityselimiin, lakisääteisiin edustajiin, työntekijöihin ja asiamiehiin.

10 artikla - Takuut

10.1. DWS ei anna mitään takuita toimitetulle ohjelmistolle.

10.2. DWS ei takaa, että ohjelmisto soveltuu tarkoitukseensa, eikä ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tai liittyvät ostajan tai kolmansien osapuolten suorittamaan ohjelmiston käyttöön.

11 artikla - Luottamukselliset tiedot ja liikesalaisuus

11.1. DWS:n ja ostajan välillä vaihdetut tiedot, mukaan lukien muun muassa tutkimus, teknologia, ohjelmistokehitys, markkinointisuunnitelmat, markkinaolosuhteet, ohjelmistot, liiketoimintastrategiat, hinnoittelu ja muut vastaavat, ovat luottamuksellista tietoa ja tällaisen tiedon luovuttavan osapuolen liikesalaisuutta. Tällaisen tietojenvaihdon tarkoituksena on, että osapuolet voivat täyttää velvollisuutensa ja vastuunsa. Luottamuksellista tietoa vastaanottava osapuoli, sen työntekijät tai muut siihen liittyvät henkilöt eivät saa käyttää, paljastaa, paljastaa tai välittää näitä tietoja millään tavalla kenellekään henkilölle, yritykselle, yhtiölle tai yhteisölle, paitsi jos luovuttava osapuoli on antanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksen. Osapuolet suojaavat luottamukselliset tiedot ja liikesalaisuudet sovellettavien lakien ja parhaiden liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti.

11.2. Tämän artiklan mukaiset velvoitteet jäävät voimaan DWS:n ja ostajan välisen sopimuksen päättymisen jälkeen mistä tahansa syystä.

12 artikla - Immateriaalioikeudet

12.1. DWS on ohjelmistoonsa liittyvien immateriaalioikeuksien yksinomainen haltija. Tuotteiden ja palvelujen ostaja ei saa mitään immateriaalioikeuksia lukuun ottamatta ostettujen ohjelmistolisenssien käyttöä ostajan lopputuotteissa, jotka on tarkoitettu myytäväksi loppuasiakkaille. Jos Ostaja ei ole loppuasiakas, vaan ostaa ohjelmiston jälleenmyyntiä varten, Ostajat ovat velvollisia varmistamaan, että loppuasiakkaat hyväksyvät ja ottavat vastatakseen Dewesoft-ohjelmiston loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (jäljempänä "EULA") mukaisista velvoitteista, joka toimitetaan osana ohjelmistoa. Ostajan on DWS:n pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että kukin loppuasiakas on hyväksynyt EULA-sopimuksen.

12.2. Kaikki oikeudet, jotka johtuvat DWS:n jakamista näytteistä, malleista, prototyypeistä, luonnoksista, malleista, piirustuksista, eritelmistä, sopimusasiakirjoista ja muista vastaavista asiakirjoista (jäljempänä "asiakirjat"), ovat DWS:n omistusoikeuden alaisia, osa DWS:n immateriaalioikeuksia ja kokonaan DWS:n omistuksessa. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tällaisia asiakirjoja ja esineitä kolmansille osapuolille ilman DWS:n etukäteissuostumusta, ja ostajan on pyydettäessä palautettava ne DWS:lle viipymättä.

13 artikla - Käyttö- ja vanhentumisehdot

Dewesoft-ohjelmiston ostamisessa on kaksi vaihtoehtoa: ajallisesti rajoittamaton lisenssi ja ajallisesti rajoitettu lisenssi.

13.1. Arviointilisenssi: Arviointilisenssi: Käyttäjä voi pyytää ajallisesti rajoitettua ilmaista arviointilisenssiä ohjelmiston toimivuuden tarkistamiseksi. Arviointilisenssiä saa käyttää vain ohjelmiston arviointiin, eikä kaupallinen käyttö ole sallittua;

13.2. Aikarajoittamaton lisenssi: Dewesoft-instrumentit toimitetaan Dewesoft-ohjelmiston ajallisesti rajoittamattoman lisenssiversion kanssa (PROF-taso). Lisäksi asiakas voi ostaa ajallisesti rajoittamattomia ohjelmistovaihtoehtoja ja/tai -paketteja. Asiakas saa käyttää ohjelmistojen kaikkia toimintoja ilman aikarajoitusta kaikissa kaupallisissa tarkoituksissa;

13.3. Määräaikainen lisenssi: Asiakkaat saattavat halutessaan ostaa ohjelmistovaihtoehtoja ja -paketteja, joiden käyttöoikeus päättyy määräajaksi. Asiakas voi käyttää kaikkia toimintoja ennen vanhentumisaikaa. Vanhentumisajan päätyttyä asiakas voi jatkaa kaikkien aikarajoittamattomien ostettujen lisenssien käyttöä, mutta ei voi käyttää muita vaihtoehtoja ja paketteja, joiden voimassaolo on päättynyt.

13.4. Lisenssi analyysiä ja offline-asetuksia varten: Käyttäjä voi käyttää Dewesoftin ohjelmistopakettia maksutta tietojen analysointiin ja offline-asetusten valmisteluun;

13.5. Lopettaminen. Jos kyseessä on määräaikainen lisenssi, EULA päättyy automaattisesti lisenssin päättyessä.

14 artikla - Tietosuoja

DWS:llä on oikeus käsitellä ja tallentaa ostajan tietoja siinä määrin kuin se on tarpeen sopimusten toteuttamiseksi ja niin kauan kuin DWS on lakisääteisesti velvollinen tallentamaan kyseiset tiedot.

15 artikla - Vienti

15.1. Ostaja ei saa viedä sellaisten ohjelmistojen kopioita, joihin sovelletaan vientikieltomääräyksiä ja hallinnollisia rajoituksia.

15.2. Ostajan vastuulla on hankkia tietoa asiaankuuluvista vienti- ja/tai tuontisäännöksistä tai -rajoituksista ja hankkia tarvittaessa vastaavat hyväksynnät.

15.3. Sen estämättä, mitä näissä AVL:ssä tai muissa erityissopimuksissa toisin määrätään, DWS ei ole missään tapauksessa velvollinen toimittamaan mitään ohjelmistoja tai täyttämään mitään näiden AVL:n tai erityissopimusten mukaisia velvoitteitaan ennen kuin ostaja on saanut vientisäännöksiin liittyvät vaaditut hyväksynnät. Kumpikin osapuoli sitoutuu antamaan toiselle osapuolelle kaikki tiedot ja avun, joita toinen osapuoli voi kohtuudella vaatia tällaisten lupien tai lisenssien hankkimiseksi, ja ryhtymään ajoissa toimiin kaikkien vaadittujen tukiasiakirjojen hankkimiseksi. DWS:llä on oikeus irtisanoa sovittu ostotilaus tai sen osa, jos sovellettavien vientisäännösten mukaisesti tarvittavaa hyväksyntää tai tarvittavia hyväksyntöjä ei saada kohtuullisessa ajassa.

16 artikla - Loppusäännökset

16.1. Ostajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen kolmansille osapuolille edellyttää DWS:n kirjallista suostumusta, kun taas DWS:n katsotaan antaneen suostumuksensa ladata yksi kopio ohjelmistosta ostettua lisenssiä kohden ostajan yhtä lopputuotetta varten, joka myydään ostajan lopputuotteen loppuasiakkaalle ja jota tämä käyttää.

16.2. DWS:n kotipaikka on oikeuspaikka kaikissa DWS:n ja ostajan välisestä liikesuhteesta johtuvissa riita-asioissa. DWS:llä on myös oikeus nostaa kanne kotipaikassaan tai paikallisten (ulkomaisten) tytäryhtiöidensä kotipaikassa tai muussa sallitussa oikeuspaikassa.

16.3. DWS:n ja ostajan väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Slovenian tasavallan lakeja, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu. Tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen määräyksiä ei sovelleta.

16.4. Jos jokin näiden käyttöehtojen määräys todetaan osittain tai kokonaan pätemättömäksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jonkin kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön nojalla tai jos kyseessä on oikeudellinen porsaanreikä, se ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen. Pätemätön, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton määräys korvataan pätevällä tai toteuttamiskelpoisella määräyksellä, joka vastaa parhaiten pätemättömän tai toteuttamiskelpoisen määräyksen tarkoitusta.

16.5. DWS pidättää itsellään oikeuden muuttaa yleisiä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Muutetut yleiset sopimusehdot julkaistaan verkkokaupassa.


DewesoftM-sovelluksen käyttöä koskevat ehdot ja edellytykset

Last updated: 06/06/2023

TÄRKEÄÄ: Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät mobiilisovellustamme DewesoftM ("Sovellus"). Tämä käyttöehtosopimus ("Sopimus") on tehty DEWESoft d.o.o. -yrityksen (ohjelmistokehitys ja elektroniikkakomponenttien valmistus, Gabrsko 11A, 1420 Trbovlje, rekisterinumero: 1580850000, veronumero) välillä: SI57193517, ("DEWESoft") ja sinä ("Käyttäjä"), tämän sovelluksen käyttäjä. Sovelluksen käyttöoikeus ja käyttö on mahdollista tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot lataamalla, käyttämällä ja käyttämällä sovellusta.

Tässä sopimuksessa termi DEWESoft sisältää yhtiön itsensä, sen tytäryhtiöt ja muut tytäryhtiöt sekä muut siihen liittyvät yritykset, osakkuusyhtiöt, tytäryhtiöt ja niiden toimihenkilöt, johtajat, johtajat, omistajat, osakkaat, edustajat, työntekijät, edustajat, ylläpitäjät, myyjät ja lisenssinsaajat.

TÄHÄN SOPIMUKSEEN SISÄLTYY TAKUUN POISTAMINEN JA MUITA MÄÄRÄYKSIÄ, JOTKA RAJOITTAVAT DEWESoftin VASTUUTA KÄYTTÄJÄÄN VASTAAN. LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI JA KOKONAISUUDESSAAN, SILLÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN JA KÄYTTÄMINEN MERKITSEE NÄIDEN EHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ. JOS KÄYTTÄJÄ EI SUOSTU SITOUTUMAAN KAIKKIIN TÄSSÄ ESITETTYIHIN EHTOIHIN, POISTU SOVELLUKSESTA VÄLITTÖMÄSTI ÄLÄKÄ PÄÄSE JA/TAI KÄYTÄ SOVELLUSTA.

SYÖTTÄMÄLLÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄ TUNNUSTAA JA HYVÄKSYY, ETTÄ HÄN ON LUKENUT JA YMMÄRTÄÄ NÄMÄ EHDOT, ETTÄ TÄSSÄ ESITETYT MÄÄRÄYKSET, ILMOITUKSET JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET OVAT OIKEUDENMUKAISIA JA KOHTUULLISIA JA ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY NÄIDEN EHTOJEN NOUDATTAMISEN JA NOUDATTAMISEN VAPAAEHTOISESTI EIKÄ SE OLE SEURAUSTA PETOKSESTA, PAKOTTAMISESTA TAI JONKIN HENKILÖN TAI TAHON KÄYTTÄJÄÄN KOHDISTAMASTA AIHEETTOMASTA VAIKUTUKSESTA.

Rajoitukset ja vastuuvapauslausekkeet

Kaikki DEWESoftin tai sovelluksen tiedot perustuvat tai ovat perustuneet tiettyihin tosiseikkoihin, tietyissä olosuhteissa ja tietyin oletuksin, eikä niitä saa eikä pidä käyttää tai luottaa mihinkään muuhun tarkoitukseen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, käyttö oikeudellisessa menettelyssä tai sen yhteydessä. Tietojen täydellisyyttä, oikeellisuutta, ajantasaisuutta, ajantasaisuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata. Kuten mikä tahansa painettu materiaali, tiedot voivat vanhentua. DEWESoft ei ole velvollinen päivittämään mitään Sovelluksen tietoja. DEWESoft pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Sovellus, sen tiedot ja tiedot, jotka ovat saatavilla Sovelluksen kautta, tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla" ilman minkäänlaisia takuita, joko nimenomaisia tai epäsuoria, mukaan lukien rajoituksetta omistusoikeutta, loukkaamattomuutta ja implisiittisiä takuita myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen koskevat takuut. Rajoittamatta edellisen yleisyyttä DEWESoft ei anna mitään takuuta, esitystä tai takuuta sovelluksen sisällöstä, järjestyksestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta, ajantasaisuudesta tai täydellisyydestä, siitä, että annettuihin tietoihin voidaan luottaa mistä tahansa syystä tai että tiedot ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä tai että niissä ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja tai että mahdolliset viat voidaan tai tullaan korjaamaan. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä käyttää Sovellusta omalla vastuullaan rajoittamatta edellä esitetyn yleisyyttä, DEWESoft ei anna mitään vakuutuksia tai takuita mistään Sovelluksessa tai sen kautta tarjotuista tai toimitetuista tiedoista kaikkien mittausten osalta. DEWESoft ei ole missään olosuhteissa vastuussa Käyttäjälle tai kenellekään muulle henkilölle mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, esimerkillisistä, välillisistä tai muista vahingoista, jotka johtuvat Käyttäjän sovelluksen käytöstä, minkä tahansa oikeudellisen teorian perusteella, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, vahingonkorvausvelvollisuus, sopimus, ankaran vastuun perusteella tai muulla tavalla, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta oltaisiinkin tietoisia. Rajoittamatta edellisen yleisyyttä, DEWESoftilla ei ole minkäänlaista vastuuta Sovelluksen yhteydessä seuraavista:

 • vahingot, jotka johtuvat saamatta jääneistä voitoista, hyvän tahdon menetyksestä, työn keskeytymisestä, suorituksen epäonnistumisesta, toiminnan tai lähetyksen viivästymisestä, tietojen toimittamatta jättämisestä, tiedostojen poistamisesta, virheistä, vioista, virheistä, keskeytyksistä tai tietokoneen vikaantumisesta tai toimintahäiriöstä;

 • virheet, puutteet tai epätarkkuudet tiedoissa riippumatta siitä, mistä ne johtuvat, tai viivästykset tai keskeytykset tietojen tai informaation toimittamisessa; tai

 • tietojen perusteella tehdyt päätökset tai toteutetut tai toteuttamatta jätetyt toimet.

Sovelluksen käyttö on käyttäjälle ilmaista, mutta käyttäjän on käytettävä WIFI-yhteyttä tai mobiilidatasiirtoa (kotona tai ulkomailla) ja maksettava siitä maksu, jonka veloittaa valitsemansa operaattori kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

DEWESoft d.o.o. ei ole vastuussa siitä, jos Sovellus tai jokin Palveluista ei ole saatavilla maailmanlaajuisesti kansallisten/paikallisten lakien, verkkojen tai muiden olosuhteiden vuoksi.

KÄYTTÄJÄT EIVÄT SAA KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA AJAESSAAN, RATIN TAKANA TAI KÄYTTÄESSÄÄN LIIKKUVAA AJONEUVOA. Turvallisuussyistä Käyttäjien tulisi aina käyttää sovellusta vain lain mukaisesti tai silloin, kun se on turvallista.

Sovelluksen käyttö

1. Tarkkuus ja saatavuus

Sovellus on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille mittaustuloksia heidän mobiililaitteillaan, jotka on tehty sopivalla yhdistettävällä DEWESoftin laitteella. Käyttäjä hyväksyy sovellusta käyttämällä, että mittausten tarkkuus voi vaihdella eri tekijöistä, kuten laitteen ominaisuuksista, ympäristöolosuhteista ja käyttäjän pätevyydestä riippuen.

Sovellus voi vaatia pääsyä tiettyihin Käyttäjän laitteen ominaisuuksiin, kuten kameraan, laitteen galleriaan tai kuvakirjastoon, GPS:ään, mikrofoniin ja Wi-Fi-ominaisuuksiin, jotta se voi tarjota mittauksia sopivasta liitettävissä olevasta DEWESoftin laitteesta. Käyttäjä antaa Sovellukselle luvan käyttää ja käyttää näitä ominaisuuksia ainoastaan sen tarkoituksenmukaisten toimintojen tarjoamiseksi.

2. Sovelluksen käyttöoikeudet:

Tarkkojen mittaustoimintojen tarjoaminen edellyttää, että sovelluksella on pääsy seuraaviin toimintoihin:

 • Kamera: Sovellus voi vaatia pääsyä Käyttäjän laitteen kameraan mittaustarkoituksiin tarvittavien visuaalisten tietojen tallentamiseksi. DEWESoft ei kerää tai tallenna mitään käyttäjän kameralla otettuja kuvia tai videoita.

 • Laitteen galleria: Sovellus voi vaatia pääsyn käyttäjän laitteen galleriaan tai valokuvakirjastoon voidakseen toimia. Huomaa, että galleriaan pääsyn epääminen voi rajoittaa tiettyjä Sovelluksen ominaisuuksia tai valmiuksia. DEWESoft ei käytä, kerää tai tallenna kuvia tai videoita laitteen galleriaan tai valokuvakirjastoon.

 • GPS: Sovellus voi vaatia pääsyä Käyttäjän laitteen GPS-ominaisuuksiin sijaintitietojen saamiseksi, mikä auttaa parantamaan mittaustarkkuutta ja tarjoamaan asianmukaisia ominaisuuksia. DEWESoft ei kerää tai tallenna henkilökohtaisia sijaintitietoja.

 • Mikrofoni: Sovellus voi vaatia pääsyä Käyttäjän laitteen mikrofoniin äänitietojen tallentamiseksi, kun se on tarpeen mittaustarkoituksia varten. DEWESoft ei tallenna tai tallenna mitään käyttäjän mikrofonin kaappaamaa ääntä.

 • Wi-Fi- tai mobiilidatasiirto: Sovellus voi käyttää Käyttäjän laitteen Wi-Fi-yhteyttä tai mobiilidatasiirtoa tiettyihin ominaisuuksiin, kuten online-tietojen synkronointiin tai mittausten kontekstin lisäämiseen. Wi-Fi:n kautta ei siirretä henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja. Käyttäjän maantieteellinen sijainti määritetään tavalla, joka ei ole jatkuva. Tämä tarkoittaa, että tämän sovelluksen on mahdotonta johtaa Käyttäjän tarkkaa sijaintia jatkuvasti.

Käyttäjän on oletusarvoisesti myönnettävä nämä oikeudet, ennen kuin hän voi käyttää kyseisiä tietoja. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa myönnetyn luvan. Käyttäjä voi peruuttaa nämä käyttöoikeudet laitteen asetuksissa, joissa hän voi hallita ja valvoa näitä käyttöoikeuksia laitteen asetusten kautta. Tarkka menettely sovellusoikeuksien hallitsemiseksi voi riippua käyttäjän laitteesta ja ohjelmistosta. Huomaa, että tällaisten oikeuksien peruuttaminen saattaa vaikuttaa tämän Sovelluksen moitteettomaan toimintaan.

Käyttäjä on yksin vastuussa siitä, että hänen laitteensa täyttää sovelluksen edellyttämät järjestelmävaatimukset ja että käyttäjän laitteen turvallisuus ja luottamuksellisuus säilytetään.

3. Sovellusten toiminnot

Mittausten suoratoisto DEWESoft-laitteesta:

Sovellus on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä sopivien DEWESoftin mittauslaitteiden kanssa. Sen avulla käyttäjät voivat suoratoistaa mittaustietoja DEWESoft-laitteista.

DEWESoft-laitteiden mittaustietojen virtauksen mahdollistamiseksi sovellus voi tarvita pääsyn liitetyn DEWESoft-laitteen keräämiin mittauksiin. Tämä käyttöoikeus on tarpeen, jotta mittaustietojen saumaton siirto olisi mahdollista.

Käyttäjä hyväksyy ja hyväksyy sovellusta käyttämällä, että sovellus käyttää ja lähettää mittauksia ainoastaan DEWESoft-laitteista.

Lähetystoiminto on tarkoitettu ainoastaan DEWESoft-laitteiden keräämien mittaustietojen jakamiseen sovelluksen kanssa. Lähetettävät tiedot rajoittuvat vain liitetyn DEWESoft-laitteen keräämiin mittauksiin.

DEWESoft tekee kaikkensa varmistaakseen siirrettyjen mittaustietojen turvallisuuden ja yksityisyyden. On kuitenkin tärkeää huomata, että tietojen siirtämiseen internetin tai langattomien verkkojen kautta voi liittyä tiettyjä riskejä, eikä DEWESoft voi taata siirrettyjen tietojen ehdotonta turvallisuutta.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat oikeudet, luvat tai suostumukset DEWESoft-laitteen mittaustietojen lähettämiseen ja jakamiseen. DEWESoft ei ole vastuussa lähetettyjen mittausten sisällöstä tai mittaustietojen luvattomasta käytöstä tai jakamisesta.

Palaute qr-koodin avulla ap:ssa

DEWESoft arvostaa panostasi ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sovelluksen suorituskykyä ja ominaisuuksia. Palautteen antamisen helpottamiseksi olemme ottaneet käyttöön QR-koodiominaisuuden sovelluksessa.

Skannaamalla QR-koodin pääset suoraan palautelomakkeelle tai -portaaliin, jossa voit ilmoittaa virheistä, ehdottaa ideoita tai antaa yleistä palautetta sovelluksesta.

1. Vikailmoitukset:

Jos Käyttäjä havaitsee vikoja, häiriöitä tai teknisiä ongelmia käyttäessään Sovellusta, kehotamme Käyttäjää ilmoittamaan niistä QR-koodin avulla. Tämä auttaa DEWESoftia tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmat tehokkaasti.

Ilmoittaessasi vioista, anna mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien kuvaus ongelmasta, vaiheet sen toistamiseksi sekä mahdolliset virheilmoitukset tai kuvakaappaukset, jotka voivat auttaa meitä ymmärtämään ja ratkaisemaan ongelman.

2. Ideoiden esittäminen:

DEWESoft arvostaa käyttäjien luovia ideoita ja ehdotuksia sovelluksen toiminnallisuuden ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. QR-koodiominaisuuden avulla Käyttäjä voi jakaa ideansa suoraan DEWESoftin kanssa. Anna selkeä kuvaus ideastasi, sen mahdollisista hyödyistä ja kaikki asiaankuuluvat tukimateriaalit, jotka voivat auttaa meitä arvioimaan ja harkitsemaan sen toteuttamista.

Tietosuojakäytäntö

DEWESoft on sitoutunut suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä ja henkilökohtaisia tietoja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Katso DEWESoftin tietosuojakäytännöstä yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten DEWESoft kerää, käyttää ja suojaa tietoja, kun käyttäjät käyttävät sovellusta.

Sovellus ei kerää eikä käsittele mitään tietoja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen mittauksiin, sijaintitietoihin ja laitetunnisteisiin. Käyttämällä Sovellusta Käyttäjä ei anna suostumustaan näiden tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja käyttämiseen.

Lue lisää DewesoftM-mobiilisovelluksen käyttöä koskevista tietosuojakäytännöistä.

Teollis- ja tekijänoikeuksien varaaminen

Sovellus on tekijänoikeuslakien suojaama. DEWESoft pidättää täten kaikki sovelluksen immateriaalioikeudet.

Sovellus ja kaikki siihen liittyvä sisältö, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekstiin, grafiikkaan, kuviin, videoihin ja ohjelmistoihin, ovat DEWESoftin omistuksessa tai lisensoitu DEWESoftille, ja ne on suojattu immateriaalioikeuksilla.

Käyttäjä sitoutuu olemaan kopioimatta, muuttamatta, jakamatta, myymättä tai vuokraamatta mitään osaa sovelluksesta tai sen sisällöstä ilman DEWESoftin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Kielletty toiminta

Käyttäjä sitoutuu olemaan harjoittamatta mitään seuraavista toiminnoista sovellusta käyttäessään:

 • rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä käyttämällä Sovellusta mihin tahansa tarkoitukseen, joka on lainvastainen tai kielletty tässä Sopimuksessa;

 • poistaa tai muuttaa tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia tai yrittää saada omistusoikeutta tai oikeuksia sovellukseen, mukaan lukien sisältö;

 • sovelluksen tai siihen liittyvien palvelimien tai verkkojen toiminnan häiritseminen tai häiritseminen;

 • purkamaan, purkamaan, käänteismuokkaamaan, kopioimaan lähdekoodin tai objektikoodin muodossa tai luomaan johdannaisteoksia verkkopalvelusta tai mobiilisovelluksesta;

 • yritys saada luvaton pääsy Sovellukseen, muiden käyttäjien tileihin tai mihin tahansa asiaan liittyviin järjestelmiin tai verkkoihin;

 • lataamalla tai lähettämällä haitallista koodia, viruksia tai haitallista sisältöä;

 • ryhtyminen mihinkään toimintaan, joka voi aiheuttaa kohtuutonta tai suhteettoman suurta kuormitusta sovelluksen infrastruktuurille tai heikentää sen toimivuutta.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sovellusta vastuullisesti ja sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, jota hän katsoo Sovelluksen avulla. Käyttäjä ei saa ryhtyä mihinkään toimiin, jotka voivat häiritä Sovelluksen toimintaa tai vaarantaa sen turvallisuuden.

Vapauttaminen

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan ja pitämään DEWESoftin vahingoittumattomana kaikista vaatimuksista tai vaatimuksista, vastuista, vahingoista, menetyksistä tai kuluista, mukaan lukien asianajajien palkkiot, joita kolmannet osapuolet ovat esittäneet sen seurauksena, että Käyttäjä rikkoo lakia Sovelluksen kautta ja/tai mitä tahansa Käyttäjä tekee Sovelluksen ja/tai sen sisältämien tietojen ja tietojen avulla.

Muuttaminen ja irtisanominen

DEWESoft voi DEWESoftin yksinomaisen ja ehdottoman harkinnan mukaan muuttaa tai korvata tämän Sopimuksen ehtoja kokonaan tai osittain milloin tahansa mistä tahansa syystä ilman ennakkoilmoitusta käyttäjälle. Tällaiset muutetut ehdot korvaavat nämä ehdot ja tulevat sitoviksi, kun ne julkaistaan verkossa sovelluksessa. Käyttäjän jatkuva Sovelluksen käyttö muutosten voimaantulopäivän jälkeen merkitsee kyseisten muutosten hyväksymistä.

DEWESoft pidättää oikeuden lopettaa tai keskeyttää Käyttäjien pääsyn Sovellukseen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tämän Sopimuksen rikkominen.

Säännöt ja ehdot ovat aina kaikkien saatavilla ajantasaisena ja voimassa olevana versiona kokonaisuudessaan.

Sovellettava laki, suostumus lainkäyttövaltaan ja korvausvaatimusten rajoittaminen

Tähän sopimukseen ja Sovelluksen käyttöön sekä siihen sisältyviin tietoihin sovelletaan Slovenian tasavallan lakeja ja niitä tulkitaan Slovenian tasavallan lakien mukaisesti ottamatta huomioon lainvalintaa koskevia periaatteita, ja Käyttäjä suostuu alistumaan Slovenian tasavallan liittovaltion tuomioistuinten toimivaltaan. Käyttäjä suostuu lisäksi siihen, että kaikki tästä sopimuksesta ja sovelluksesta sekä siihen sisältyvistä tiedoista johtuvat tai niihin liittyvät kanteet tai kanteen perusteet on esitettävä 1 (yhden) vuoden kuluessa kanteen tai kanteen perusteen syntymisestä, tai kanteen tai kanteen perusteen on oltava ikuisesti vanhentunut.

Irrotettavuus ja luopuminen

Jos jokin tämän sopimuksen määräys katsotaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jollakin lainkäyttöalueella, kyseinen määräys katsotaan tällaisella lainkäyttöalueella pätemättömäksi, mutta se ei vaikuta muiden määräysten täytäntöönpanokelpoisuuteen, joten muut määräykset pysyvät täysin voimassa.

DEWESoftin laiminlyöntiä käyttää tai panna täytäntöön mitään tämän sopimuksen oikeutta tai määräystä ei katsota tällaisesta oikeudesta tai määräyksestä luopumiseksi.

Krediitit, tunnustukset ja lisenssit

Luettelo käytetyistä avoimen lähdekoodin komponenteista:

Tämä sovellus sisältää avoimen lähdekoodin komponentteja. DEWESoft haluaa tunnustaa avoimen lähdekoodin yhteisön panoksen ja antaa käyttäjälle tarvittavat tiedot käytetyistä komponenteista. Kaikki käytetyt komponentit ovat saatavilla osoitteessa seuraava linkki.

Ota yhteyttä

Jos käyttäjällä on kysymyksiä, huolenaiheita tai tiedusteluja tästä sopimuksesta, ota yhteyttä osoitteeseen support@dewesoft.com.

Koko sopimus

Käyttäjä tunnustaa täten, että tämä Sopimus edustaa koko käyttäjän ja DEWESoftin välistä yhteisymmärrystä, joka koskee Sovelluksen ja sen sisältämien tietojen ja informaation käyttöä.

SOVELLUS SEKÄ SEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT JA TIETOJA TARJOAA DEWESoft AINOASTAAN PALVELUMENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN.


Dewesoftin mittauskonferenssiin osallistumisen ehdot ja edellytykset

Lue seuraavat käyttöehdot huolellisesti, ennen kuin teet rekisteröintipäätöksen. Viimeistelemällä rekisteröitymisen hyväksyt, että nämä ehdot sitovat sinua. Jos et katso voivasi hyväksyä ja noudattaa näitä ehtoja, älä jatka rekisteröitymistä ja maksamista.

Rekisteröitymisen lähettämistä pidetään vakuutuksena siitä, että hyväksyt ehdot ja edellytykset.

1. Yleistä

1.1 Dewesoftin mittauskonferenssin (jäljempänä "konferenssi tai MC2024") järjestää ja sitä hallinnoi järjestäjä Dewesoft d.o.o., joka on Sloveniassa rekisteröity yritys alv-tunnuksella: SI57193517 ja tunnusnumero: 1580850000, jonka kotipaikka on Gabrsko 11a, 1420 Trbovlje, Slovenia.

1.2 Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa konferenssin ohjelmaa ja puhujia sekä peruuttaa konferenssin ilman ennakkoilmoitusta. Jos konferenssi perutaan, kaikille ilmoittautumismaksun maksaneille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse ja heidän ostomaksunsa palautetaan.

1.3 Ilmoittautumalla konferenssiin osallistujat suostuvat siihen, että järjestäjä voi käyttää valokuvia sekä ääni- ja videosisältöä, joista osallistujat mahdollisesti näkyvät. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden käyttää näitä materiaaleja mainostarkoituksiin tulevissa markkinointimateriaaleissa, mukaan lukien sosiaalisen median kanavat, verkkosivustot ja painettu materiaali, ilman, että se tarvitsee teiltä lisälupaa tai maksaa teille mitään. Osallistujat luopuvat kaikenlaisista tekijänoikeuksista tai muista oikeuksista, jotka liittyvät heidän mainintaansa tai kuvaansa. Osallistujat ovat tietoisia siitä, että järjestäjä ei ota vastuuta mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat osallistujien mainitsemista tai esittämistä sisältävän materiaalin julkaisemisesta.

1.4 Verkkoilmoittautumisjärjestelmän käyttäjät suostuvat siihen, että järjestäjä voi ottaa heihin yhteyttä sähköpostitse ilmoittaakseen heille konferenssista.

1.5 Osallistujat osallistuvat konferenssiin omalla vastuullaan. Järjestäjä ei vastaa konferenssissa mahdollisesti kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudesta eikä mahdollisista loukkaantumisista.

1.6 Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden kieltää sisäänpääsy tai antaa tapahtumasta poistumiskehotuksen tietylle henkilölle sopimattoman käytöksen perusteella järjestäjätiimin jäsenten tai järjestäjän alaisuudessa toimivan henkilön harkinnan mukaan.

2. Ilmoittautuminen konferenssiin

2.1 Osallistujat voivat ilmoittautua konferenssiin ainoastaan verkkolomakkeella, joka on saatavissa osoitteessa osoitteessa https://dewesoft.com/measurement-conference.

2.2 Osallistuaksesi konferenssiin sinun on oltava vähintään 18-vuotias tai sinun on oltava vanhemman tai laillisen huoltajan seurassa, tai jos olet alle 18-vuotias, pyydä vanhempaa tai laillista huoltajaa lukemaan nämä ehdot ja antamaan suostumuksensa puolestasi. Jos olet vanhempi tai laillinen huoltaja ja annat lapsesi osallistua konferenssiin, nämä ehdot koskevat sinua ja olet vastuussa lapsesi toiminnasta konferenssissa.

2.3 Rekisteröitymisen aikana osallistujien on täytettävä kaikki (*) merkityt kentät. Osallistujat takaavat siten, että kaikki täytetyt tiedot ovat oikein, ja ilmoittavat, jos niihin tulee muutoksia.

2.4 Rekisteröitymällä hyväksyt nämä ehdot kokonaisuudessaan.

2.5 Konferenssin osallistujien määrä on rajoitettu. Osallistujat otetaan palvelukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

2.6 Kaikkien osallistujien on esitettävä henkilöllisyystodistus ilmoittautuessaan konferenssipaikalla. Liput ovat henkilöön sidottuja, eikä niitä voi siirtää.

2.7 Jokainen rekisteröitynyt osallistuja saa konferenssipaikalla ilmoittautuessaan akkreditointitunnuksen, jota on pidettävä koko konferenssin ajan mukana. Akkreditointimerkki oikeuttaa pääsyn konferenssiin.

3. Dewesoft Measurement -konferenssin peruutusehdot

3.1 Laskun maksamatta jättäminen ei automaattisesti merkitse konferenssi-ilmoittautumisen peruuttamista. Ainoastaan kirjalliset pyynnöt, jotka on vastaanotettu mc@dewesoft.com otetaan huomioon.

3.2 Jos peruutat ilmoittautumisesi ennen 1.2.2023, saat täyden hyvityksen ilmoittautumismaksusta. Jos peruutat ilmoittautumisesi tämän päivämäärän jälkeen, veloitamme 100 % ilmoittautumismaksun peruutuskuluina. Edellä mainitusta huolimatta on edelleen mahdollista rekisteröidä korvaava osallistuja näiden ehtojen mukaisesti.

3.3 Ainoastaan kirjalliset pyynnöt, jotka on vastaanotettu mc@dewesoft.com otetaan huomioon. Koko osallistumismaksu laskutetaan, jos peruutat ilmoittautumisesi mainitun päivämäärän jälkeen, et osallistu konferenssiin jostain syystä tai jos peruutusta ei ole lähetetty kirjallisesti. Osallistujien rekisteröintien peruutuksista ei voi saada hyvitystä seuraavaan konferenssiin. Jos rekisteröitynyt henkilö ei voi osallistua Dewesoftin mittauskonferenssiin ylivoimaisen esteen vuoksi, on mahdollista rekisteröidä korvaava osallistuja näiden ehtojen mukaisesti.

3.4 Pyynnöt osallistujan korvaamisesta toisella on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen mc@Dewesoft.com. Ilmoittautuminen on mahdollista oikaista maksutta. Huomaa, että korvaavia ilmoittautumisia ei voi tehdä ilmoittautumisalueella Laškossa.

3.5 Pidätämme oikeuden peruuttaa konferenssin oman harkintamme mukaan mistä tahansa syystä ja milloin tahansa. Jos konferenssi peruutetaan, palautamme kaikki maksetut osallistumismaksut ja pyrimme kohtuullisin keinoin ilmoittamaan sinulle peruutuksesta.

4. Hinnat ja maksu

4.1 Kaikki rekisteröintimaksut on maksettava euroina (EUR). Hinnat on esitetty verkkosivustolla https://dewesoft.com/measurement-conference. Hintaan sisältyy arvonlisävero, joka peritään 22 % Slovenian arvonlisäverosääntöjen (ZDDV-1) mukaisesti, ja se sisältyy hintaan. Maksuun sisältyvät palvelut löytyvät konferenssin verkkosivujen kuvauksesta. Muut palvelut eivät sisälly osallistumismaksuun.

4.2 Maksut voidaan suorittaa luottokortilla tai ennakkomaksuna. Kun ilmoittautuminen on tehty, lähetetään vahvistussähköposti. Lasku lähetetään konferenssin jälkeen.

4.3 Maksusi käsittelee turvallinen kolmannen osapuolen maksuprosessori, joka ei kerää eikä säilytä luottokorttitietojasi. Rekisteröintilomakkeella sinua ohjataan käyttämään Stripen tarjoamia luottokorttimaksutoimintoja. Voit lukea heidän täydelliset tietosuojakäytäntönsä heidän verkkosivustoltaan. https://stripe.com/en-gb-si/privacy. Luottokorttimaksut voidaan suorittaa Visalla tai Mastercardilla, ja niistä voi aiheutua transaktiomaksu.

5. Valokuvat ja videot

5.1 Dewesoftin mittauskonferenssi on Dewesoftin järjestämä tapahtuma, joka kuvataan ja tallennetaan. Dewesoftin saamien tietojen ja materiaalin sisällön ja käyttötarkoitusten osalta lue Dewesoftin mittauskonferenssiin osallistumista koskevat tietosuojaselosteet (Privacy Policy for Participation at the Dewesoft Measurement Conference). Ilmoittautumalla konferenssiin hyväksyt nämä ehdot sekä mainitut tietosuojakäytännöt.

5.2 Konferenssin aikana järjestäjä voi järjestää kuvaussessioita ja kuvata konferenssin kulkua tiedotusvälineissä (TV, radio, Internet, lehdistö) tapahtuvaa lähetystä varten tai järjestäjän tai muiden järjestäjän nimeämien tahojen dokumentointia, markkinointia tai mainontaa varten. Osallistumalla konferenssiin osallistujat antavat implisiittisen suostumuksensa siihen, että järjestäjä tai siihen yhteydessä olevat tahot voivat tallentaa, käyttää ja/tai levittää kunkin osallistujan kuvaa, ääntä ja ilmaisua missä tahansa myynninedistämis- ja markkinointimateriaalissa ilman ajallisia tai alueellisia rajoituksia.

5.3 Tämä lupa tarkoittaa erityisesti sitä, että konferenssin aikana otettuja valokuva-, video- ja äänitallenteita voidaan sijoittaa konferenssin verkkosivustolle tai muulle järjestäjän hallinnoimalle verkkosivustolle sekä käyttää markkinointimateriaalissa, myös levittämällä niitä ääni- tai videomuodossa. Osallistujat luopuvat täten kaikista (nykyisistä tai tulevista) vaatimuksista, mukaan lukien korvausvaatimukset järjestäjältä, jotka koskevat heidän kuvansa, äänensä tai ilmaisunsa käyttöä tässä määritellyissä tarkoituksissa.

5.4 Voit vetäytyä tapahtuman kuvaamisen tai tallentamisen aikana.

6. Yksityisyyden suoja

6.1 Rekisteröitymällä Dewesoftin mittauskonferenssin online-rekisteröintijärjestelmään osallistujat antavat suostumuksensa siihen, että Dewesoft käyttää heidän henkilötietojaan Dewesoftin sivuilla Tietosuojakäytäntö Dewesoftin mittauskonferenssiin osallistumista varten.

6.2 Kaikki tietosuojatiedot löytyvät Dewesoftin mittauskonferenssiin osallistumista koskevista tietosuojakäytännöistä.

7. Henkinen omaisuus

7.1 Kaikki teollis- ja tekijänoikeudet aineistoon, joka toimitetaan sinulle konferenssin aikana tai sitä varten (mukaan lukien mutta ei rajoittuen muistiinpanoihin, dioihin tai artikkeleihin), ovat Dewesoftin tai konferenssin asianomaisten puhujien omaisuutta.

7.2 Konferenssia tai sen osaa ei saa kopioida, tallentaa, jäljentää, levittää tai välittää kolmannelle osapuolelle millään tavoin ilman kirjallista suostumustamme.

7.3 Otteita konferenssista ja konferenssissa käytetystä materiaalista saa käyttää tai lainata vain meidän ennakkoluvallamme (joka on meidän yksinomaisen harkintamme mukaan).

8. Vakuutukset ja vastuu

8.1 Osallistujat ovat vastuussa siitä, että heillä on asianmukainen vakuutusturva konferenssimatkaansa varten. Jos osallistuja matkustaa isäntämaan ulkopuolelta osallistuakseen konferenssiin, asianmukainen matkavakuutus on hankittava itsenäisesti ja ennen matkan tai matkavarausten tekemistä.

8.2. Osallistujat osallistuvat konferenssiin omalla vastuullaan. Järjestäjä ei ole vastuussa kadonneista tai vahingoittuneista tavaroista eikä tapahtumassa mahdollisesti sattuneista loukkaantumisista.

9. Loppusäännökset

9.1 Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Järjestäjän ilmoittaessa mahdollisista muutoksista Ehtoihin, jokaisen konferenssiin ilmoittautuneen osallistujan on välittömästi tutustuttava kyseisiin muutoksiin. Osallistujien, jotka eivät hyväksy muutoksia, on ilmoitettava kantansa järjestäjälle kirjallisesti sähköisten kanavien kautta osoitteessa mc@dewesoft.com. Ilmoituksen on saavuttava järjestäjälle viiden päivän kuluessa siitä, kun muutetut ehdot ovat tulleet voimaan, sillä muussa tapauksessa järjestäjä katsoo, että osallistujat ovat hyväksyneet muutetut ehdot kokonaisuudessaan.

9.2 Osallistujat ovat täysin vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista sekä konferenssitoimintaan osallistuvissa paikoissa että majoitustiloissaan.

9.3 Konferenssiin osallistumisesta aiheutuvat riidat ratkaistaan järjestäjän toimivaltaisissa tuomioistuimissa.


VASTUUVAPAUTUS: Tämä versio on käännös englanninkielisestä alkuperäisestä versiosta vain tiedoksi. Jos siinä on ristiriitoja, englanninkielinen alkuperäiskappale on ensisijainen.